Zamek Prószkowski nocą

STOP PRZEMOCY

Dopalacze (2).jpeg

STOP PRZEMOCY

         Jedną z form pomocy  na rzecz osób doświadczających przemocy jest powołany na mocy ustawy z 10 czerwca 2010r.                        o przeciwdziałaniu przemocy

Zespół  Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy             

w Gminie Prószków

Zespół ten tworzy grupa profesjonalistów stale ze sobą  współpracujących, a  dzięki  temu skuteczniej reagujących na doniesienia o przemocy.   Są to przedstawiciele:

 

  • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
  • gminnej komisji  rozwiązywania problemów alkoholowych
  • policji
  • oświaty
  • ochrony zdrowia
  • organizacji pozarządowych

 

W skład zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą  także kuratorzy sądowi, a mogą wchodzić  również prokuratorzy.

Członkami tego zespołu są osoby reprezentujące  instytucje odpowiedzialne za sprawy dotyczące przemocy. Do zadań zespołu ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  należy w szczególności  prowadzenie procedury Niebieskiej karty.

Siedzibą zespołu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie.
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Jego zadaniem jest integrowanie i koordynowanie działań podmiotów współpracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez:

  • ocenę sytuacji osoby indywidualnej,
  • udzielenie pomocy w tym poradnictwo  socjalne, prawne, psychologiczne osobom wymagającym wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów,
  • podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,
  • podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury,, Niebieskie karty”.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego są zobowiązani do zachowania poufności informacji, które uzyskali  przy realizacji ww. zadań.

Problem podejrzenia zaistnienia przemocy można zgłosić min.:  policji, prokuraturze, przedstawicielom oświaty, przedstawicielom gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, przedstawicielom jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, przedstawicielom służby zdrowia .

Wyszukaj w serwisie