Widok z lotu ptaka

Informacja z Agencji Informatyzacji i Rozwoju

logo aiir.jpeg

Według raportu przygotowanego przez hiszpaoską firmę konsultingową Blomeyer&Sanz na zamówienie Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z kwoty 5 mld euro przeznaczonej na lata 2004-2006, do czerwca 2007 roku Polska przysłała do Komisji Europejskiej faktury na 52,6 proc. tych funduszy (źródło: money.pl). Nasze media donoszą o 57 % wykorzystanych środków. Innymi słowy, nie wykorzystaliśmy w latach 2004 - 2006 około 10 miliardów złotych dotacji. Perspektywa 2007 - 2013 to już znaczna poprawa wykorzystywania środków z UE. Mimo braku ostatecznych danych można założyd wynik w okolicach 95%. Lata 2014 - 2020 to ostatni tak duży zastrzyk pieniędzy z Unii Europejskiej. Należy zrobid wszystko , by te środki wykorzystad w jak najlepszy sposób.

Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie konkursów ogłaszanych m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Daty konkursów są różne dla różnych województw. Są dwa typy konkursów:
 otwarty, który rozpoczyna się w konkretnym dniu i trwa do momentu wyczerpania środków (zamknięcie może nastąpid nawet po paru dniach)
 zamknięty, który rozpoczyna się i kooczy w ściśle określonym przedziale czasowym.

Prac przygotowawczych jest na tyle dużo , że warto je zacząd niezależnie od spodziewanego terminu konkursu. Nie jest niestety niczym dziwnym , że nawet w trakcie trwania konkursu dochodzi do zmiany wytycznych. Niedostosowanie się do nowych reguł skutkuje koniecznością poprawy wniosku w trakcie oceny formalnej.Przy czym w trakcie oceny formalnej i merytorycznej ewentualne poprawki i uzupełnienia dokonad jednokrotnie.

Pod ogłoszeniem konkursowym umieszczona jest zawsze dokumentacja konkursowa , z którą należy zapoznad się w sposób jak najbardziej szczegółowy.

Więcej informacji w poradniku poniżej lub na stronie Agencji Informatyzacji i Rozwoju adres: strony www.aiir.pl

PDFAIIR-PoradnikDotacyjny.pdf (676,02KB)

Źródło

Agencja Informatyzacji i oraz Rozwoju adresu strony www.aiir.pl

Wyszukaj w serwisie