Zamek Prószkowski

Informacje dotyczące podmiotów gospodarczych odbierających odpady komunalne na terenie gminy Prószków

 

Zgodnie z  art.3. ust.9 Ustawy o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U.2011.152.897 z poź.zm.) Burmistrz Prószkowa podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie informacje o:

 

 1. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Prószków:

REMONDIS OPOLE Sp z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

 1. miejsce zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

 

Instalacja mechaniczno- biologiczna przetwarzania odpadów MBP

ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

 

Zakład Produkcji Paliw Alternatywnych

Al. Przyjaźni 9, 45-573 Opole

 

Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 69, 45-574 Opole

    

 1. osiągniętych przez gminę w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 200,9 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 27,4 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 99,7 %

 

 1. osiągniętych podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 13 a.

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania: 122,3 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 45,2 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100,0 %

REMONDIS OPOLE Sp z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:  78,7 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 28 %

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych:  100,0%

 1. punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie

ul. Daszyńskiego 13 a.

    Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek 10-14

Środa, Piątek13-17

W każdą 3-cią środę miesiąca PSZOK otwarty jest do godziny 19.

 

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można oddać nadmiar wyprodukowanych odpadów, a w szczególności:

 1. szkło w tym kolorowe i bezbarwne,
 2. papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
 3. odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe,
 4. meble i odpady wielkogabarytowe,
 5. przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
 6. zużyte akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. zużyte opony,
 9. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 10. odpady zielone.

Mieszkańcy dostarczą  do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych własnym środkiem transportu nadmiar zebranych w sposób selektywny odpadów.

f) Podmiot zbierający zużyty sprzęt elektryczny lub elektroniczny

REMONDIS OPOLE Sp z o.o.

Al. Przyjaźni 9

45-573 Opole

zgodnie z harmonogramem 

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie