Studnia w Parku przed Zamkiem

Zintegrowany Rozwój Aglomeracji Opolskiej

1_POPT_UE_EFRR_kolor.jpeg

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tytuł projektu

Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Numer umowy

DPT/BDG-II/POPT/109/13

Całkowita wartość projektu

1.100.000,00 zł

Wysokość dotacji

990.000,00 zł

Wysokość wkładu własnego

110.000,00 zł

Okres realizacji

czerwiec 2013 r. – wrzesień 2014 r.

Lider projektu

Miasto Opole

Partnerzy

20 gmin Aglomeracji Opolskiej:

Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Opole, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice

 

Projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej jest pierwszym wspólnym zadaniem realizowanym przez gminy Aglomeracji Opolskiej przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna.

Wniosek o przyznanie dotacji złożony został w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu oszacowano na 1,1 mln zł. Poziom dofinansowania zadania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny – stanowiący pozostałe 10% wartości wydatków kwalifikowanych – zostanie zapewniony przez wszystkich partnerów projektu.

Nadrzędnym celem projektu jest zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej, prowadzący
do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Wszystkie działania podejmowane w ramach zadania realizować będą zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego, która ukierunkowana jest na wykorzystanie potencjału obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, ponad podziałami administracyjnymi. Wymaga to przeprowadzenia przedsięwzięć w danym obszarze funkcjonalnym w sposób skoordynowany, zintegrowany i komplementarny, tak aby osiągnąć cele sformułowane dla całego obszaru – w tym przypadku Aglomeracji Opolskiej.

Realizacja projektu ma także przygotować gminy Aglomeracji do nowego okresu programowania Unii Europejskiej i ułatwić sięgnięcie po dotacje w latach 2014-2020.

W ramach projektu opracowany zostanie najważniejszy dokument strategiczny obszaru funkcjonalnego  - Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Wyznaczy on priorytety i cele rozwojowe Aglomeracji, wskaże jej mocne i słabe strony oraz zdefiniuje działania, które należy podjąć, aby wykorzystać atuty, jakimi dysponuje Aglomeracja.

Ponadto dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstaną dokumenty szczegółowo diagnozujące dwa niezwykle istotne dla AO obszary: gospodarkę i transport.

Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku odpowiedzieć ma między innymi na pytanie, jakie działania należy podjąć, by gospodarka Aglomeracji była konkurencyjna, nowoczesna i dynamicznie się rozwijała.  Istotną częścią Programu będzie dokładna diagnoza kondycji gospodarczej AO, posiadanych zasobów – zarówno w obszarze kapitału ludzkiego, jaki i infrastruktury, szkolnictwa, rynku pracy czy struktury podmiotów gospodarki narodowej. Dokument ma również ułatwić opracowanie spójnej oferty inwestycyjnej Aglomeracji Opolskiej.

Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej określi cele strategiczne rozwoju transportu w Aglomeracji Opolskiej. Tu również konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji i diagnozy istniejącej sytuacji - zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. Istotą Studium będzie określenie celów i wskazanie działań koniecznych do realizacji w celu zrównoważonego rozwoju systemu komunikacji Aglomeracji Opolskiej. Poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej AO, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc pracy i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej i logistycznej oraz komunikacji zbiorowej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej AO i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Ostatnim komponentem projektu będą dokumenty dotyczące budowy optycznej sieci teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej: koncepcja programowo – przestrzenna, wytyczne techniczne i prawne dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz częściowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

W projekcie uwzględniono również działania promocyjno – informacyjne.

 

 

 

Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych” ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Tytuł projektu

Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej

Numer umowy

DPT/BDG-II/POPT/109/13

Całkowita wartość projektu

1.100.000,00 zł

Wysokość dotacji

990.000,00 zł

Wysokość wkładu własnego

110.000,00 zł

Okres realizacji

czerwiec 2013 r. – wrzesień 2014 r.

Lider projektu

Miasto Opole

Partnerzy

20 gmin Aglomeracji Opolskiej:

Chrząstowice, Dąbrowa, Dobrzeń Wielki, Gogolin, Izbicko, Komprachcice, Krapkowice, Lewin Brzeski, Łubniany, Murów, Niemodlin, Opole, Ozimek, Popielów, Prószków, Strzeleczki, Tarnów Opolski, Turawa, Walce, Zdzieszowice

 

Projekt pn. Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej jest pierwszym wspólnym zadaniem realizowanym przez gminy Aglomeracji Opolskiej przy współfinansowaniu środków Unii Europejskiej w ramach Programu operacyjnego Pomoc techniczna.

Wniosek o przyznanie dotacji złożony został w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wartość projektu oszacowano na 1,1 mln zł. Poziom dofinansowania zadania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Wkład własny – stanowiący pozostałe 10% wartości wydatków kwalifikowanych – zostanie zapewniony przez wszystkich partnerów projektu.

Nadrzędnym celem projektu jest zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej, prowadzący
do poprawy warunków życia jej mieszkańców. Wszystkie działania podejmowane w ramach zadania realizować będą zasadę zintegrowanego podejścia terytorialnego, która ukierunkowana jest na wykorzystanie potencjału obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, ponad podziałami administracyjnymi. Wymaga to przeprowadzenia przedsięwzięć w danym obszarze funkcjonalnym w sposób skoordynowany, zintegrowany i komplementarny, tak aby osiągnąć cele sformułowane dla całego obszaru – w tym przypadku Aglomeracji Opolskiej.

Realizacja projektu ma także przygotować gminy Aglomeracji do nowego okresu programowania Unii Europejskiej i ułatwić sięgnięcie po dotacje w latach 2014-2020.

W ramach projektu opracowany zostanie najważniejszy dokument strategiczny obszaru funkcjonalnego  - Strategia rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020. Wyznaczy on priorytety i cele rozwojowe Aglomeracji, wskaże jej mocne i słabe strony oraz zdefiniuje działania, które należy podjąć, aby wykorzystać atuty, jakimi dysponuje Aglomeracja.

Ponadto dzięki otrzymanemu dofinansowaniu powstaną dokumenty szczegółowo diagnozujące dwa niezwykle istotne dla AO obszary: gospodarkę i transport.

Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku odpowiedzieć ma między innymi na pytanie, jakie działania należy podjąć, by gospodarka Aglomeracji była konkurencyjna, nowoczesna i dynamicznie się rozwijała.  Istotną częścią Programu będzie dokładna diagnoza kondycji gospodarczej AO, posiadanych zasobów – zarówno w obszarze kapitału ludzkiego, jaki i infrastruktury, szkolnictwa, rynku pracy czy struktury podmiotów gospodarki narodowej. Dokument ma również ułatwić opracowanie spójnej oferty inwestycyjnej Aglomeracji Opolskiej.

Studium komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej określi cele strategiczne rozwoju transportu w Aglomeracji Opolskiej. Tu również konieczne będzie przeprowadzenie szczegółowej inwentaryzacji i diagnozy istniejącej sytuacji - zarówno w zakresie transportu indywidualnego, jak i zbiorowego. Istotą Studium będzie określenie celów i wskazanie działań koniecznych do realizacji w celu zrównoważonego rozwoju systemu komunikacji Aglomeracji Opolskiej. Poprawa spójności i dostępności komunikacyjnej AO, ze szczególnym uwzględnieniem dojazdu do miejsc pracy i nauki, stref aktywności produkcyjnej, usługowej i logistycznej oraz komunikacji zbiorowej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej AO i poprawy warunków życia jej mieszkańców.

Ostatnim komponentem projektu będą dokumenty dotyczące budowy optycznej sieci teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej: koncepcja programowo – przestrzenna, wytyczne techniczne i prawne dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz częściowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa.

W projekcie uwzględniono również działania promocyjno – informacyjne.

 

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie