Zamek Prószkowski

Fundusz alimentacyjny

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimentów spełniających kryteria ustawowe, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność egzekucji.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej:

 • do ukończenia przez nią 18 roku życia albo,
 • w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej, do ukończenia  przez nią 25 roku życia,
 • bezterminowo, w przypadku gdy osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku ukończenia przez osobę uprawnioną szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów, prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługuje do zakończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez osobę uprawnioną 25 roku życia.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500,00 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2024/2025 trwający od dnia 1 października 2024 r. do dnia 30 września 2025r. przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1.209,00 zł, zwaloryzowanej zgodnie z art.  9 ust. 2c – 2f ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.
W przypadku ustalania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres zasiłkowy 2024/2025 brany jest pod uwagę dochód z 2023 r. z uwzględnieniem dochodów utraconych i uzyskanych.

W przypadku przekroczenia progu dochodowego 1.209,00 zł uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wprowadzenie mechanizmu „złotówka za złotówkę” w wysokości różnicy między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie. W przypadku gdy wysokość świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej (ustalonej jak powyżej) jest niższa niż 100,00 zł, świadczenie to nie przysługuje.

Formy składania wniosków

Wnioski o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy  2024/2025 (trwający od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.) można składać:

 • osobiście w formie  papierowej od  1 sierpnia  2024 r.  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17,
 • elektroniczne od 1 lipca 2024 r. za pośrednictwem portalu Emp@tia,
 • listownie za pośrednictwem poczty (adres jak wyżej).

Terminy składania wniosków

Na okres świadczeniowy 2024/2025 (trwający od 01.10.2024 r. do 30.09.2025 r.) wnioski przyjmowane są od dnia 1 sierpnia 2024r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2024 r. (złożenie wniosku do końca października gwarantuje wypłatę należnego świadczenia z wyrównaniem od października 2024 r.). Wnioski złożone po dniu 31 października 2024 r. spowodują, że prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, natomiast w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresach:

 • od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku,
 • od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku,
 • od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku,
 • od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Procedury załatwiania spraw związane ze świadczeniami z funduszu alimentacyjnego

Świadczenie z Funduszu nie przysługuje, gdy osoba uprawniona (dziecko):

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej  całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej,
 • zawarła związek małżeński.

W razie utraty dochodu prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się od pierwszego pełnego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła utrata dochodu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub obniżenie ich wysokości, świadczenia nie przysługują lub przysługują w niższej wysokości od miesiąca następującego po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • dane dotyczące członków rodziny, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, stan cywilny, obywatelstwo, płeć, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz, o ile wnioskodawca posiada – adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
 • oświadczenie wnioskodawcy o przekazaniu organowi prowadzącemu postępowanie egzekucyjne wszelkich znanych mu informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu,
 • oświadczenie wnioskodawcy o miejscu zamieszkania, wieku, zatrudnieniu i sytuacji ekonomicznej osób zobowiązanych względem osoby uprawnionej do alimentacji.

Do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć odpowiednio

 • zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.) dotyczące każdego członka rodziny,
 • zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia,
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,
 • informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z:
 1. brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub,
 2. brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia z funduszu alimentacyjnego będącego przedmiotem wniosku,
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie
  o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała
  je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem,
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów i dacie wszczęcia egzekucji lub
  2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą, wraz ze wskazaniem daty podjęcia tych czynności, albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą.
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu (np.   świadectwo pracy, PIT – 11, PIT-36 lub PIT-37 itd.),
 • dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (np. umowa o pracę,  PIT – 11, zaświadczenie od pracodawcy),
 • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy – dokument (np. umowa o pracę, zaświadczenie, oświadczenie) określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu,
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji  (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc  złożenia wniosku),
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły
  lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia,
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną,
 • w przypadku cudzoziemca:
 1. przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2023 r. poz. 519, 185 i 547)
 2. przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej – stosownego dokumentu.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenia może domagać się takiego dokumentu.

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17.

Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych tel. 77 464 30 53

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1993 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2023 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1341).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 572).

PDF1 Oświadczenie o danych osoby zobowiązanej do alimentacji.pdf (382,29KB)

PDF2 Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego fundusz alimentacyjny.pdf (77,78KB)

PDF3 Oświadczenie o wysokosci dochodów nieopodatkowanych fundusz alimentacyjny.pdf (98,72KB)

PDF4 Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.pdf (129,40KB)

PDF5 Załącznik do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego.pdf (103,18KB)

Wyszukaj w serwisie