Widok z lotu ptaka

BON ENERGETYCZNY

Ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego, powołuje nowy rodzaj świadczenia pieniężnego w postaci bonu energetycznego, który będzie przysługiwał jednorazowo gospodarstwom domowym o niższych dochodach.

Przewidziane są dwa progi dochodowe, ustalane na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, osiągniętego w 2023 roku:  

 • do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych, 
 • do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.     

Wysokość bonu energetycznego zależeć będzie od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego:

 • 300 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,  
 • 400 zł dla gospodarstw składających się z 2 do 3 osób,  
 • 500 zł dla gospodarstw składających się z 4 do 5 osób,
 • 600 zł dla gospodarstw składających się z co najmniej 6 osób.  

W przypadku gdy główne źródło ogrzewania danego gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i zostało wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 1 kwietnia 2024 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych  lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy, bon energetyczny przyznaje się w wysokości:

 • 600 zł dla gospodarstwa jednoosobowego,
 • 800 zł dla gospodarstw składających się z 2 do 3 osób,    
 • 1000 zł dla gospodarstwskładających się z 4 do 5 osób,
 • 1200 zł dla gospodarstw składających się z co najmniej 6 osób.  

Przy wypłacie bonu będzie obowiązywała tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. W praktyce oznacza to, że bon energetyczny będzie przyznawany również po niewielkim przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota bonu będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. W przypadku gdy wysokość bonu energetycznego jest niższa niż  20 zł wówczas bon ten nie przysługuje.

Jeżeli wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, bon ten będzie wypłacany osobie w tym gospodarstwie domowym, która złożyła wniosek jako pierwsza.

Wnioski o przyznanie bonu energetycznego będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. m. in.:

 • osobiście w postaci papierowej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Opolskiej 17,
 • w postaci elektronicznej
 • pocztą tradycyjną poprzez

Wnioski złożone po dniu 30 września 2024r. pozostawia się bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę bonu energetycznego rozpatruje się w terminie 60 dni od dnia jego prawidłowego złożenia.

Więcej informacji w sprawie bonu energetycznego udzielą Państwu pracownicy Działu Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie  pod numerami tel. (77) 40 13 732 lub (77) 46 43 053.

PDFWZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ BONU ENERGETYCZNEGO 2024.pdf (254,83KB)

PDFINFORMACJA RODO BON ENERGETYCZNY 2024.pdf (37,69KB)

Wyszukaj w serwisie