Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Informacja o zwołaniu zebrań wiejskich - wyborczych w miejscowościach Boguszyce i Folwark

Zarządzenie

Zarządzenie
nr RO.0050.20.2024.BP
Burmistrza Prószkowa
z dnia 05.06.2024 r.

i

Zarządzenie
nr RO.0050.21.2024.BP
Burmistrza Prószkowa
z dnia 05.06.2024 r. 

 

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w miejscowościach Boguszyce i Folwark celem dokonania wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.2024.609) oraz §3 Uchwały Nr XLIII/312/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw Boguszyce i Folwark  (Dz.Urz. Woj. Opolsk. 2022.872)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zwołuje się zebrania wiejskie Sołectwa Boguszyce i Sołectwa Folwark celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i wyborów do Rady Sołeckiej.
 2. Zebrania, o których mowa w ust. 1 odbędą się:
 • dnia 12 czerwca 2024 r. o godz. 18:00 w salce parafialnej w Boguszycach przy ul. Opolskiej 21
 • dnia 12 czerwca 2024 r. o godz. 19:30 w sali wiejskiej w Folwarku przy ul. Wiejskiej 16.

§ 2

Ustala się projekt porządku obrad zebrania, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

 

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania;
 3. Wybór komisji skrutacyjnej;
 4. Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa;
 5. Wybór Sołtysa;
 6. Sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej;
 7. Wybór Rady Sołeckiej;
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
 9. Wolne wnioski i zapytania.

§ 3

Treść zarządzenia o zwołaniu zebrania podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz zamieszczenie na gminnej stronie internetowej.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Burmistrz

              /-/

  Krzysztof Cebula

 

 

PDFZebranie wyborcze Boguszyce 2024.pdf (110,39KB)

PDFZebranie wyborcze - Folwark 2024.pdf (109,83KB)

 

Wyszukaj w serwisie