Widok z lotu ptaka

Informacja o zwołaniu zebrania wiejskiego - wyborczego w miejscowości Chrzowice

Zarządzenie

nr RO.0050.12.2024.BP

Burmistrza Prószkowa

z dnia 24.05.2024 r.  

 

w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w miejscowości Chrzowice celem dokonania wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz.U.2024.609) oraz §3 Uchwały Nr XLIII/312/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 marca 2022 r. w sprawie w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Chrzowice (Dz.Urz. Woj. Opolsk. 2022.872)  zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Zwołuje się zebranie wiejskie Sołectwa Chrzowice celem przeprowadzenia wyborów Sołtysa i wyborów do Rady Sołeckiej.
 2. Zebranie, o którym mowa w ust. 1 odbędzie się dnia 3 czerwca 2024 r. o godz. 19:00  w świetlicy wiejskiej w Chrzowicach przy ul. Wiejskiej 10.

§ 2

Ustala się projekt porządku obrad zebrania, o którym mowa w § 1 w sposób następujący:

 

 1. Otwarcie Zebrania;
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku Zebrania;
 3. Wybór komisji skrutacyjnej;
 4. Sporządzenie listy kandydatów na Sołtysa;
 5. Wybór Sołtysa;
 6. Sporządzenie listy kandydatów na członków Rady Sołeckiej;
 7. Wybór Rady Sołeckiej;
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Sołeckiej;
 9. Wolne wnioski i zapytania.

§ 3

Treść zarządzenia o zwołaniu zebrania podaje się do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa oraz zamieszczenie na gminnej stronie internetowej.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

        Burmistrz

              /-/

  Krzysztof Cebula

 

PDFZarządzenie zwołanie zebrania Chrzowice 2024.pdf (114,27KB)
 

 

Wyszukaj w serwisie