Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Informacje o systemie odbioru odpadów komunalnych obowiązującym od dnia 1 lipca 2013 r.

Od 1 lipca 2013 r. obowiązywać będzie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to, że mieszkańcy nie będą zawierać umów z firmą na odbiór odpadów, ale będą zobowiązani  do uiszczania opłaty w Urzędzie Miejskim do 10-go dnia każdego miesiąca za dany miesiąc w zamian za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata może być dokonana na konto bankowe Urzędu Miejskiego wskazane odrębnym pismem lub w kasie Urzędu Miejskiego w Prószkowie.

Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej na terenie Gminy Prószków określa PDFUchwała nr XXII-172-2012.pdf (168,76KB) Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2012r.

Na terenie gminy Prószków mieszkańcy są obowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.


OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW:

Miesięczne opłaty za odbiór odpadów wynoszą:

- 12 złotych od osoby za gospodarowanie odpadami komunalnymi w sposób selektywny

W przypadku kiedy mieszkaniec nie będzie segregował śmieci w sposób określony poniżej przedsiębiorca odbierze śmieci jako zmieszane i zostanie naliczona wyższa opłata w wysokości 24 zł od osoby.

 

W ZAMIAN ZA  OPŁATĘ WNIESIONĄ  PRZEZ MIESZKAŃCA :

1. Nieruchomość zostanie wyposażona przez przedsiębiorcę w następujące POJEMNIKI:

 1. pojemnik zielony lub z napisem „szkło” – do gromadzenia szkła   
  kolorowego i bezbarwnego.
 2. pojemnik czarny z żółtą klapą lub z napisem „odpady opakowaniowe” – do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych.
 3. pojemnik czarny lub z napisem „odpady zmieszane”- do gromadzenia pozostałości po segregacji odpadów komunalnych.

Ponad to mieszkańcy , którzy w deklaracji wyrazili chęć posiadania  pojemnika na BIO zostaną wyposażeni w dodatkowy /czwarty/ pojemnik

 1. pojemnik brązowy lub z napisem „BIO” – do gromadzenia odpadów     ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
  biodegradacji.

 

      2. PRZEDSIĘBIORCA BĘDZIE ODBIERAŁ ŚMIECI Z KAŻDEJ
              NIERUCHOMOŚCI OBJĘTEJ SYSTEMEM  :

Odpady umieszczane w pojemnikach na terenie nieruchomości odbierane będą z terenu nieruchomości przez przedsiębiorcę zgodnie z ustalonym harmonogramem jednak nie rzadziej niż:

 1. pojemnik zielony lub z napisem „szkło” – do gromadzenia szkła   
  kolorowego i bezbarwnego.-
  nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
 2. pojemnik czarny z żółtą klapą lub z napisem „odpady opakowaniowe” – do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych,- nie rzadziej niż raz na  miesiąc .
 3. pojemnik czarny lub z napisem „odpady zmieszane”- do gromadzenia pozostałości po segregacji odpadów komunalnych,- nie rzadziej niż raz na  miesiąc.
 4. pojemnik brązowy lub z napisem „BIO” – do gromadzenia odpadów     ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających   biodegradacji,- nie rzadziej niż raz na  miesiąc.
 5. meble i odpady wielkogabarytowe – raz w roku
 6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zgodnie z harmonogramem.

HARMONOGRAM Z KONKRETNYMI DATAMI WYWOZU ŚMIECI ZOSTANIE PAŃSWU PRZEKAZANY PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ PO ZAKOŃCZONYM PRZETARGU

   3. W PRZYPADKU KIEDY MIESZKANIEC WYTWORZY WIĘCEJ ODPADÓW
       O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 2, ZA WYJĄTKIEM ODPADÓW ZMIESZANYCH /POJEMNIKI NA POSESJI/ LUB
        WYTWORZY ODPADY, KTÓRE NIE SĄ ODBIERANE OD MIESZKAŃCA Z
        TERENU POSESJI BĘDZIE MÓGŁ  ODDAĆTE ODPADY DO  PUNKTU
        SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI  ODPADÓW  KOMUNALNYCH/ W RAMACH
        OPŁATY /

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych od 1 lipca 2013r. będzie się znajdował na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie ul.Daszyńskiego 13 a.

W punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące rodzaje odpadów komunalnych :

 1. szkło w tym kolorowe i bezbarwne,
 2. papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale,
 3. odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe,
 4. meble i odpady wielkogabarytowe,
 5. przeterminowane lekarstwa i chemikalia,
 6. zużyte akumulatory,
 7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 8. zużyte opony,
 9. odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 10. odpady zielone.

Mieszkańcy dostarczą własnym środkiem transportu zebrane w sposób selektywny odpady, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem lub nie są odbierane z terenu nieruchomości.

Godziny otwarcia Punktu zostaną podane na stronie internetowej Urzędu w terminie późniejszym.

Wyszukaj w serwisie