Zachód słońca

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KTÓRE NIE SĄ PODŁĄCZONE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

UWAGA !!!

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW
I WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI KTÓRE
NIE SĄ PODŁĄCZONE DO SIECI KANALIZACYJNEJ

W dniu 9 sierpnia 2022 roku weszły w życie kluczowe zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

Ww. ustawa wprowadza nowe obowiązki dla gmin tj:

 1. Przeprowadzenie do dnia 8 sierpnia 2024 r. kontroli wszystkich nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji, pod względem posiadania umowy i dowodów uiszczania opłat za opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków (wymagana prawidłowa częstotliwość opróżniania: dla zbiornika bezodpływowego nie rzadziej niż raz na pół roku, natomiast dla osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków- nie rzadziej niż raz na rok).
 2. Przeprowadzanie ww. kontroli co najmniej raz na dwa lata – zgodnie z planem kontroli.
 3. Sporządzanie od 2023 roku, szczegółowego sprawozdania z zakresu gospodarki ściekowej dla nieruchomości zlokalizowanych na terenach nieskanalizowanych.

Niezastosowania się gmin do wykonywania obowiązków kontrolnych skutkować będzie nałożeniem kar pieniężnych w wysokości od 10.000 do 50.000 zł (art. 9z ust. 7 ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości w gminach)

BURMISTRZ SPRAWUJE KONTROLĘ PRZESTRZEGANIA I STOSOWANIA PRZEPISÓW WW. USTAWY, DLATEGO:

APELUJEMY

 1. Jeżeli twoja nieruchomość nie jest podłączona do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, a masz taką możliwość to podłącz się niezwłocznie i zawrzyj umowę na odbiór nieczystości ciekłych.
 2. Jeżeli nie masz możliwości podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej pamiętaj,
  że obowiązkowe jest wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków.
 3. Obowiązkowo zawrzyj umowę na piśmie na opróżnianie nieczystości ciekłych
  ze zbiorników bezodpływowych lub z osadników z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zpodmiotem posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Gminy Prószków.
 4. Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego (szamba) z częstotliwością gwarantującą, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia lub zanieczyszczenie powierzchni ziemi lub wód podziemnych, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku.
 5. Zlecaj opróżnianie i wywóz nieczystości ciekłych z osadnika instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków z częstotliwością określoną w instrukcji obsługi oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok.

 

 1. Jeżeli użytkujesz zbiornik bezodpływowy (szambo) do gromadzenia nieczystości,
  dbaj o jego dobry stan techniczny i szczelność. Natomiast jeżeli masz przydomową oczyszczalnię ścieków- eksploatuj ją zgodnie z instrukcją użytkowania.
 2. Zachowaj do kontroli dowody uiszczenia opłaty za opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych z datą i informacją o ilości odebranych nieczystości, za okres co najmniej z ostatnich 24 miesięcy
 3. Przygotuj się do obowiązkowej kontroli. Wymagane będzie okazanie aktualnej umowy, dowodów uiszczania opłat za usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego (szamba) lub osadnika z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych, z których wynikać powinna prawidłowa częstotliwość opróżniania.

INFORMUJEMY

 1. Kontrole wymaganych dokumentów rozpoczną się już w PAŹDZIERNIKU 2023 roku w terminach wyznaczonych w wezwaniach do kontroli lub zawiadomieniach o kontroli.
 2. W 2023 r. kontrole zostaną przeprowadzone w miejscowościach: Chrząszczyce, Chrzowice, Folwark, Górki, Nowa Kuźnia, Prószków, Zimnice Wielkie
  oraz Złotniki.
 3. W 2024 r. zostaną przeprowadzone kontrole w pozostałych miejscowościach: Boguszyce, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Przysiecz, Zimnice Małe i Źlinice.
 4. Poniżej przestawiamy podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
  na terenie Gminy Prószków
 • PRZEJAZD Sokalski Tomasz ul. Długa 2, 49-120 Ciepielowice
 • WC SERWIS sp. z o.o. sp. k. ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
 • Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 13a,
  46-060 Prószków
 • ALFA PARTNER sp. z o.o.ul. Żbikowska 8A, 05-800 Pruszków
 • Andrzej Wojewodzic „Bacatj” ul. Grunwaldzka 35, 46-060 Prószków
 • TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
 • BIKER Elżbieta Olszewska Usługi Transportowe Wywóz nieczystości płynnych
  i stałych, Lipno 33, 49-130 Tułowice

Wyszukaj w serwisie