Zachód słońca

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

KOMUNIKAT nr 1/2023
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego
do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi
zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Szanowni Państwo,
w związku z sezonem jesienno-zimowym oraz panującymi w tym okresie niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, mogącymi spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu opolskiego przypomina właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych o ciążących na nich ustawowych obowiązkach wynikających z art. 61 ustawy Prawo budowlane (tj.: Dz. U. z 2021r., poz. 2351 z późniejszymi zmianami), ze szczególnym uwzględnieniem art. 61 pkt. 2, który to obliguje właścicieli i zarządców do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania  atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska. Ponadto w  myśl art. 62 ust. 1 pkt. 4 Pr. bud. obiekty budowlane powinny być w czasie ich użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli bezpiecznego użytkowania obiektu każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności,o których mowa w przytoczonym wyżej przepisie. Oznacza to, iż właściciel lub zarządca obiektu budowlanego zobligowany jest do użytkowania obiektu budowlanego w sposób zgodny z jego  przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także utrzymywania w należytym stanie technicznym i estetycznym, tak aby nie doszło  do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, które mogłoby skutkować wystąpieniem bezpośredniego  zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa dla mienia i środowiska. W okresie jesienno-zimowym wiąże się to z koniecznością  usuwania nadmiaru śniegu z dachu i ewentualnie innych elementów obiektu, sopli, nawisów lodowych oraz śniegowych, tworzących się na  elementach obiektu budowlanego, jak również zabezpieczeniem elementów (przedmiotów), które mogą stać się niebezpieczne wskutek wichury. Przypominam także, że zgodnie z art. 91a ustawy – Prawo budowlane, kto nie spełnia określonego w art. 61 obowiązku utrzymania obiektu  budowlanego w należytym stanie technicznym lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Mając powyższe na względzie wnoszę o przestrzegania przepisów wynikających z  Prawa budowlanego.


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
dla powiatu opolskiego
Monika Drożyńska-Delinowska
Opole, styczeń 2023r.

Wyszukaj w serwisie