Staw Nowokuźnicki

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków

Rekrutacja
 na  rok szkolny 2023/2024
do publicznych szkół podstawowych,
 dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków

Szanowni Rodzice

                    Na podstawie  art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1082 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym                        
                            do klas I publicznych szkół podstawowych

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzania spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów  możliwą do uzyskania  za poszczególne kryteria.

Informacje ogólne
Zasady przyjmowania do publicznych szkół podstawowych zostały określone:

 • w rozdziale 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.),
 • w uchwaleNr /XXVI/208.2017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017r.w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkól oraz określenie liczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
 • zarządzeniu nr RO.0050.854.2023 Burmistrza Prószkowa z dnia 23 stycznia 2023r.w sprawie określeniaterminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnegoi postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.

Przyjmowanie do klasy I

 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, na rok szkolny 2022/2023, przyjmowane są dzieci:
 • 7-letnie (urodzone w roku 2016) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • 6-letnie (urodzone w roku 2017) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,
 • starsze niż 7-letnie, którym w poprzednich latach odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 1. Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, przyjmowani są do klasy I na podstawie zgłoszenia rodziców kandydata.

Zgłoszenie zawiera:

 1. imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 2. imiona i nazwiska rodziców kandydata;
 3. adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.
 • Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151. ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).
 • Wypełnione zgłoszenie, wraz z oświadczeniem, należy złożyć w szkole obwodowejw dniach  od 20.02.2023 r.  do   6.03.2023 r.

Wzór Zgłoszenia dostępny jest w każdej szkole podstawowej.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły

 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym na wolne miejsca.
 • Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi w uchwaleNr /XXVI/2082017 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Prószków w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem tych szkól oraz określenieliczby punktów i dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów.
 • Rodzice kandydata wypełniają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. Wzór wniosku dostępny jest w szkole podstawowej, o przyjęcie do której ubiega się kandydat.
 • Wypełniony i podpisany przez wniosek składa się do dyrektora tej szkoły w dniach . Podpisy złożone na wniosku są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 • Do wniosku rodzice dołączają, określone w uchwale Rady Miejskiej w Prószkowiedokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art.150. ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe).
 • Wnioski rozpatruje komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa wyżej, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.
 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

         Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające na rok szkolny 2023/2024 jest prowadzone w terminach określonych w Zarządzeniu nr RO.0050.854.2023 Burmistrza Prószkowa z dnia 23 stycznia 2023r. w sprawie określenia  terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2023/2024 do klas I publicznych szkół podstawowych,  organem prowadzącym jest Gmina Prószków.

 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 • Na podstawie spełnianych przez kandydatów kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć oraz podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Zakwalifikowanie kandydata do danej szkoły nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Rodzice mają obowiązek potwierdzić wolę uczęszczania ich dziecka do wybranej szkoły, poprzez złożenie w tej szkole pisemnego oświadczenia (potwierdzenie woli zapisu).
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli został zakwalifikowany do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu, oraz podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Załączniki:

PDF2 Uchwała 24.02.2017 rekrutacja do szkół ogłoszenie w Dz. Urz_.pdf (209,41KB)

PDFTerminy postepowania rekrutacyjnego do Klas I 2023-2024.pdf (684,69KB)

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego można uzyskać  w każdej szkole podstawowej.

Dyrektor
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
w Prószkowie
Barbara Dziubałtowska

 


Prószków, 24.01.2023r.

Wyszukaj w serwisie