Chrząszczyce

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego ws. pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej

Zaproszenie do konsultacji projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej

Zapraszamy organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową w obszarze podlegającym konsultacjom na terenie województwa opolskiego do zgłaszania uwag/propozycji do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi wojewódzkiej odcinka drogi wojewódzkiej o proporcjonalnej długości do odcinka drogi krajowej.

Termin przeprowadzenia konsultacji:  16.11.2022 r. – 30.11.2022 r.

Sposób konsultacji: ewentualne uwagi/propozycje do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego będzie można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr I/13/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 listopada 2014 r. lub przesłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego ul. Hallera 9, 45-867 Opole, pok. 4 (Departament Infrastruktury i Gospodarki).

Poniżej link do ogłoszenia wraz z niezbędnymi dokumentami:

https://bip.opolskie.pl/2022/11/zaproszenie-do-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-opolskiego-w-sprawie-pozbawienia-kategorii-drogi-wojewodzkiej-odcinka-drogi-wojewodzkiej-o-proporcjonalnej-dlugosci-do-odcinka-drogi-kra/

 

 

Wyszukaj w serwisie