Zachód słońca

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 0510/P/17/2022 WOJEWODY OPOLSKIEGO - w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim w km 18+500 do dolnego dalbowiska śluzy Sławięcice w km 14+500

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE NR 0510/P/17/2022 WOJEWODY OPOLSKIEGO

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wód Kanału Gliwickiego od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim w km 18+500 do dolnego dalbowiska śluzy Sławięcice w km 14+500

Działając na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2022 r. poz. 135, 655, 1504) zarządza się, co następuje:
§ 1.1. Wprowadza się zakaz korzystania z wód Kanału Gliwickiego od granicy województwa śląskiego z województwem opolskim w km 18+500 do dolnego dalbowiska śluzy Sławięcice w km 14+500.
2. Pod pojęciem korzystania z wód rozumie się w szczególności spożywanie wody, wchodzenie do wody, kąpiele, połów i spożywanie ryb, pojenie zwierząt gospodarskich i domowych, używanie wody do celów gospodarczych, w tym podlewanie, uprawianie sportów wodnych i turystyki oraz inne działania wiążące się z bezpośrednim kontaktem z wodami, o których mowa w ust. 1.
3. Zakaz określony w ust. 1 nie dotyczy działań podejmowanych w zakresie zarządzania kryzysowego, prac budowlanych, utrzymania wód, prac konserwacyjnych.
§ 2. Kto naruszy zakaz, o którym mowa w § 1, podlega karze grzywny wymierzonej na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r., poz. 2008 i 2052).
§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 wprowadza się na okres do dnia 12 września 2022 r.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

PDFRozp. WO_Nr_0510.P.17.2022_zakaz korzystania z wod Kan Gliwickiego.pdf (2,11MB)
 

Wyszukaj w serwisie