Chrząszczyce

Koncepcja zagospodarowania turystycznego

Gmina Prószków dysponując cennymi zasobami przyrodniczymi i kulturowymi stosuje politykę pobudzania rozwoju lokalnego między innymi poprzez propagowanie i wspieranie różnych form rekreacji i turystyki w szczególności w zachodniej części jej obszaru obejmującej tereny wsi: Proszków, Nowa Kuźnia, Stara Kuźnia, Jaśkowie, Przysiecz, Smolnik, Ligota Prószkowska, Wybrzyszczów, Leśnik i Pólko.

Wyodrębniony obszar turystyczny charakteryzuje się wybitnymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi i kulturowymi na które składają się:

Bory Niemodlińskie objęte ochroną prawną - pozostałość po dawnej Puszczy Śląskiej,
rezerwaty przyrody: Jaśkowice, Przysiecz i Staw Nowokuźnicki o powierzchni 20 ha z licznym ptactwem oraz unikatową roślinnością,
dolina Prószkowskiego Potoku o charakterze wodno-łąkowo-leśnym z nieczynnymi młynami wodnymi,
teren szkoły ogrodniczej "Pomologia" - obszar cenny pod względem ekologicznym, historycznym i zabytkowym. Istnieją tutaj IX-wieczne zasoby biblioteczne Królewskiej Akademii Rolniczej, ogrody botaniczne, zabytkowy park ze skamieniałym pniem pięciotysięcznego drzewa oraz wiele innych zabytkowych obiektów.

 

W opracowanej ogólnej koncepcji zagospodarowania turystycznego wyodrębnionej wiejskiej przestrzeni, szczególną uwagę poświęcono powiązaniu istniejących obiektów przyrodniczych i kulturowych siecią tras rowerowych i traktów konnych. Zaproponowano wprowadzenie na wyznaczonych trasach miejsc postojowych z tablicami informacyjnymi oraz miejsc wypoczynku z małą architekturą.

W obrębie rezerwatów przewidziano ścieżki dydaktyczne. Ważnym elementem koncepcji jest zlokalizowanie Centrum Turystycznego w Prószkowie obejmujące: punkt informacji turystycznej, bazę gastronomiczną i noclegową oraz wypożyczalnię rowerów.

Wyznaczenie tras rowerowych, konnych, pieszych oraz ścieżek dydaktycznych może sprzyjać rozwojowi agroturystyki., która będąc istotnym czynnikiem rozwoju gospodarczego terenów otwartych i wiejskich, pobudza również rozwój społeczny. Agroturystyka najczęściej powiązana jest z gospodarstwami ekologicznymi co jest szansą w gminie na wykorzystanie gospodarstw rolnych o małym areale.

W ramach zagospodarowania obszaru turystycznego gminy Prószków podjęte będą również kompleksowe działania o charakterze ekonomicznym (turystyka), edukacyjnym, kulturowym i społecznym na terenie szkoły ogrodniczej "Pomologia". Planowane działania obejmować będą adaptację internatu szkoły dla potrzeb szkoleniowo edukacyjnych, adaptację zabudowań gospodarczych dla potrzeb stadniny koni oraz budowę krytego basenu kąpielowego i tartanu na istniejącym stadionie lekkoatletycznym.

Realizacja koncepcji przewidziana jest etapowo. W pierwszym etapie planuje się zagospodarowanie turystyczne wsi Nowa Kuźnia, ze szczególnym uwzględnieniem Stawu Nowokuźnickiego i zabudowań starego młyna wodnego. W obrębie stawu proponuje się poprowadzenie pomostów drewnianych z punktami widokowymi do obserwacji zbiorowisk roślinnych oraz ornitofauny stawu. Pomosty będą jednocześnie ścieżką dydaktyczną z tablicami informacyjnymi o poszczególnych gatunkach roślin i zwierząt. Na części lądowej rezerwatu przyrody "Staw Nowokuźnicki" zlokalizowany będzie punkt sprzedaży biletów do rezerwatu. Zabudowania starego młyna zostaną zaadaptowane dla potrzeb małej gastronomii i muzeum przyrodniczego. W obrębie stawu planuje się również postawienie wieży widokowej. Wszystkie planowane przedsięwzięcia na terenie rezerwatu będą konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.

Rozwój obszarów wiejskich powinien odbywać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, co w praktyce oznacza integrację pięciu ładów: środowiskowego (ekologicznego), gospodarczego, społecznego, przestrzennego i instytucjonalno-politycznego. Dlatego gmina skupia się nie tylko na zagospodarowaniu turystycznym wsi Nowa Kuźnia lecz również na utworzeniu w obrębie wsi centrum aktywizacji społeczno-kulturalnej i handlu. Centrum zlokalizowane będzie na terenie byłej szkoły i będzie miejscem spotkań mieszkańców a także w jego obrębie zostanie utworzona kawiarenka internetowa i ekojarmark w którym mieszkańcy gminy będą mogli sprzedawać własne ekologiczne wyroby i rękodzieło.
Oba centra, turystyczne i aktywizacji społeczno-kulturowej będą ze sobą połączone traktem pieszym tworząc w ten sposób jedną całość.

Realizacja powyższych przedsięwzięć planowana jest przy wykorzystaniu funduszy: przedakcesyjnych, unijnych, ekokonwersji, odnowy wsi oraz wielu innych pomocowych funduszy dla rozwoju obszarów wiejskich.

Na częściowe zagospodarowanie turystyczne rejonu stawu nowokuźnickiego Gmina otrzymała już dotację z funduszu PHARE CBC.

Wyszukaj w serwisie