Studnia w Parku przed Zamkiem

Apel Służby Celnej

APEL – SŁUŻBA CELNA OSTRZEGA –

Do Właścicieli i Zarządców bazarów i targowisk


Przypadki zatruć alkoholem metylowym, których źródłem były podrobione wyroby alkoholowe nadal wymagają podejmowania szczególnych działań i środków ostrożności. Wyroby alkoholowe nabywane z nielegalnych źródeł lub które zostały wytworzone z odkażonego alkoholu przeznaczonego do celów przemysłowych są niebezpieczną trucizną, której spożycie może być śmiertelne. W ostatnim okresie, w związku z zatruciem alkoholem metylowym, zmarły na terenie Republiki Czeskiej 24 osoby, a w Polsce stał się on przyczyną śmierci kilku osób.
 

Nie można wykluczyć, że w nielegalnym obrocie wyroby alkoholowe zawierające śmiertelnie trujący metanol mogą być nadal dostępne dla nieświadomych zagrożenia nabywców. Zagrożenie dla życia i zdrowia niosą ze sobą także nielegalnie sprzedawane wyroby alkoholowe wytworzone ze szkodliwego dla zdrowia odkażonego alkoholu. Miejscami, w których konsument może zetknąć się z takimi wyrobami alkoholowymi są w szczególności bazary i targowiska.

Służba Celna prowadzi intensywne działania kontrolne handlu alkoholem, także
w celu wyeliminowania nielegalnej sprzedaży podrabianych wyrobów alkoholowych. Dla skutecznej realizacji tego zadania niezbędna jest współpraca ze wszystkimi, których działania cechuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo społeczeństwa, w tym za zdrowie i życie obywateli.

Dlatego zwracam się do właścicieli i zarządców targowisk, wierząc w dobrze pojmowany interes społeczny i ochronę bezpieczeństwa obywateli w trakcie prowadzonej działalności, o zwrócenie szczególnej uwagi na pokątną sprzedaż alkoholu. Apeluję o podjęcie działań niedopuszczających do takich praktyk oraz o niezwłoczne informowanie Służby Celnej o wystąpieniu każdego takiego przypadku, za pośrednictwem czynnego całą dobę bezpłatnego telefonu interwencyjnego Służby Celnej (numer telefonu 800 060 000) lub poczty elektronicznej powiadom-clo@mofnet.gov.pl  lub właściwego miejscowo organu Służby Celnej (naczelnika urzędu celnego lub dyrektora izby celnej).

Jednocześnie informuję, że w przypadku ujawnienia oferowania/nabywania nielegalnego alkoholu na terenie targowisk i bazarów, osoba zarządzająca takim obiektem ponosi odpowiedzialność za współudział nie tylko w takim przestępstwie, ale również w przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu sankcjonowanych w Kodeksie karnym.

Szef Służby Celnej
nadinspektor Jacek Kapica

 

Telefony kontaktowe:

Izba Celna w Opolu: 77 400 67 36

Urząd Celny w Opolu: 77 402 32 70

Wyszukaj w serwisie