Studnia w Parku przed Zamkiem

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla mieszkańców Gminy Prószków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie jako Organizacja Partnerska o zasięgu lokalnym podpisał umowę z  Bankiem Żywności w Opolu na  realizuję zadań z zakresu dystrybucji artykułów spożywczych dla osób najbardziej potrzebujących w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2021.

W ramach realizacji w/w programu są wydawane artykuły spożywcze typu:  makaron, mleko, cukier, olej, szynka, powidła  itp., dla osób i rodzin które kwalifikują się do uzyskania tego rodzaju pomocy.

CELEM PROGRAMU jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny:

  1. znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej tj. w których występują np. bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność oraz
  2. w których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1.707,20zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.320,00zł dla osoby w rodzinie.

Osoby zainteresowane otrzymaniem tego rodzaju pomocy, spełniające kryteria określone w wytycznych do realizacji programu proszone są o zgłoszenie się do: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie, ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, w celu uzyskania skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej. 

Wszelkie informacje dotyczące programu można uzyskać pod numerem telefonów: 774013715,  774643053.

Wyszukaj w serwisie