Studnia w Parku przed Zamkiem

Akty prawne

Akty prawne

Ustawy:

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - aktualny tekst ujednolicony (Dz.U. 2021 poz. 888).pdf

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - aktualny tekst ujednolicony (Dz.U. 2021 poz. 779, ze zm.).pdf

 

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie:

1.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Prószków.

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (wraz z kolejnymi zmianami).

Regulamin utrzymania czystości i porządku

2. Uchwała Nr XXIX/203/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.

Uchwała dot. stawki opłaty.pdf

3. Uchwała Nr XXX/217/2021 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Uchwała ws. wzoru deklaracji.pdf

4. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała dot. terminu wnoszenia opłat.pdf

5. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wraz z kolejnymi zmianami).

Uchwała szczegółowa dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf

6. Uchwała Nr XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.

Uchwała ws. usług dodatkowych.pdf

7. Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.

Uchwała ws. zniżki MOPS.pdf

8. Uchwała Nr XXI/148/2020 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała ws. górnych stawek opłat.pdf

Wyszukaj w serwisie