Chrząszczyce

Akty prawne

Akty prawne

Ustawy:

1. PDFUstawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2022.2519 t.j.pdf (364,79KB)
2. PDFUstawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Dz.U.2022.699 t.j.pdf (1,08MB)

Uchwały Rady Miejskiej w Prószkowie:

1.Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Prószków.

Uchwała Nr II/17/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Prószków (wraz z kolejnymi zmianami).
Regulamin utrzymania czystości i porządku

2. Uchwała Nr LI/400/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty.
PDFUchawała dotycząca stawki opłaty.pdf (164,96KB)

3. Uchwała Nr LI/401/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.
PDFUchwała ws wzoru deklaracji.pdf (1,06MB)

4. Uchwała Nr IX/53/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała dot. terminu wnoszenia opłat.pdf

5. Uchwała Nr II/18/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wraz z kolejnymi zmianami).
Uchwała szczegółowa dot. gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf

6. Uchwała Nr XVII/107/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Prószków w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
Uchwała ws. usług dodatkowych.pdf
PDFUchwała zmieniająca uchwałę ws. usług dodatkowych.pdf (163,57KB)

7. Uchwała Nr XI/84/2015 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
Uchwała ws. zniżki MOPS.pdf

8. Uchwała Nr LI/402/2022 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
PDFUchwała ws. górnych stawek opłat.pdf (164,35KB)
 

Wyszukaj w serwisie