Widok z lotu ptaka

Deklaracja dostępności aplikacji mobilnej

URZĄD MIEJSKI W PRÓSZKOWIE zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej: Gmina Prószków.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji aplikacji mobilnej: 2018-05-09.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2020-04-20.

Status pod względem zgodności

Aplikacja mobilna jest zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością aplikacji mobilnej prosimy o kontakt z osobą lub odpowiedzialną komórką organizacyjną: Sylwia Mross, dostepnosc@proszkow.pl,. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 401 37 42. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

46-060 PRÓSZKÓW, OPOLSKA 17
Tel.: +48774013700
Faks: +48774013711
E-mail:
Strona internetowa: www.proszkow.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Miejskiego w Prószkowie nie jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do Urzędu zamontowany jest dzwonek przywoławczy dla osób niepełnosprawnych. Osobie niepełnosprawnej, która skorzysta z dzwonka zostanie udzielna pomoc w obsłudze przez pracownika urzędu.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Urząd zapewnia dostępność tłumacza migowego.
Osoba, która chce skorzystać z tłumacza migowego powinna zgłosić taką potrzebę co najmniej 3 dni robocze przed tym zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych pod nr 774013742 oraz pocztą elektroniczną na adres e-mail: 

Aplikacje mobilne

Odnośnik do strony aplikacji mobilnej

Wyszukaj w serwisie