Widok z lotu ptaka

Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej

logo czas na przesiadke.jpeg

Na podstawie art. 33 ust. 4a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (t.j. Dz. U. z  2017 poz. 1460 z późn. zm.) informujemy, że

Gmina Prószków przystąpiła do realizacji projektu partnerskiego pn. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 03.01.02 - Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego w Aglomeracji Opolskiej. Projekt pn. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej obejmuje wiązkę zintegrowanych przedsięwzięć w obszarze gospodarki niskoemisyjnej.

Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących działań:

  • budowę zintegrowanego centrum przesiadkowego w okolicy dworca kolejowego Opole Główne,
  • przebudowę niezbędnej infrastruktury transportowej tj. przebudowę układu drogowego wokół budowanego centrum przesiadkowego w celu dostosowania go do istniejącego ruchu transportu indywidualnego i publicznego oraz pieszych (m. in. podróżnych korzystających z dworca kolejowego),
  • budowę ścieżki pieszo – rowerowej i przebudowę parkingu w Gminie Krapkowice,
  • budowę ścieżki pieszo – rowerowej łączącej miejscowości Przysiecz z Ligotą Prószkowską w Gminie Prószków,
  • przebudowę ścieżki pieszo – rowerowej wraz z budową parkingów typu bike&ride w Gminie Dobrzeń Wielki,
  • budowę ścieżek pieszo – rowerowych na ul. Przyjaźni, Malińskiej i Sosnowej oraz wymianę oświetlenia przy ul. Krapkowickiej, Strzeleckiej, Schulza, Szpitalnej, Powstańców, Kościelnej w Gogolinie.

Efektem tych działań będzie: zauważalny rozwój układu infrastruktury drogowej przeznaczonej dla m.in. komunikacji miejskiej, systemów przesiadkowych na obszarze Opola oraz rozwój infrastruktury rowerowej i parkingowej (parkingi bike&ride oraz park&bike&ride) na terenach gmin Partnerów. Należy zaznaczyć, że dzięki realizacji Projektu (przebudowa ulic wokół budowanego centrum przesiadkowego w Opolu) stworzony zostanie nowy układ komunikacyjny, który wpłynie na lepsze skomunikowanie najbliższego obszaru inwestycji ścisłego centrum z pozostałymi częściami miasta. Jak wyżej wspomniano głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez wsparcie transportu publicznego w Aglomeracji Opolskiej, w tym wspieranie działań na rzecz rozbudowy i promocji innych środków transportu niż samochód na terenie gmin partnerskich. Realizacja ww. celów wpłynie korzystnie na poprawę komfortu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, redukcję hałasu na obszarze miasta i gmin partnerskich oraz zapewnienie odpowiedniej obsługi transportowej centrum Opola. Przyczyni się również do szerszego wykorzystania transportu zbiorowego oraz indywidualnego niezmotoryzowanego. Reasumując ww. elementy przyczynią się do poprawy funkcjonowania transportu publicznego oraz indywidualnego innego niż samochód dla Aglomeracji Opolskiej.

Liderem projektu jest Miasto Opole.

Wyszukaj w serwisie