Staw Nowokuźnicki

Stypendia szkolne

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie

informuje o możliwości składania do dnia 15.09.2020r. wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolnego.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane
od 01.09.2020r. do 15.09.2020r.

Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny. W roku szkolnym 2020/2021 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)  na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.  528,00 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

Stypendium szkolne przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(
Dz.U. z 2020r. poz. 1327 ) oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Prószków stanowiącym załącznik do Uchwały
Rady Miejskiej w Prószkowie Nr XXXIV/266/2013. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wyszukaj w serwisie