Chrząszczyce

Dodatkowe zapisy dzieci do Publicznego Żłobka w Prószkowie

Dyrektor Publicznego Żłobka w Prószkowie

ogłasza dodatkowe zapisy dzieci do żłobka.

Zgłoszenia przyjmowane są w celu OSZACOWANIA zapotrzebowania mieszkańców Gminy Prószków na opiekę żłobkową, a wraz z tym na EWENTUALNE otwarcie dodatkowego oddziału w Publicznym Żłobku w Prószkowie.

Utworzenie nowych miejsc w placówce i przyjęcie dzieci uzależnione będzie o liczby otrzymanych zgłoszeń.

Przebieg zapisów do żłobka:

 1. 02 – 13 marca 2020r pobieranie kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami drogą elektroniczną  - dostępne poniżej lub pobieranie w budynku Publicznego Żłobka w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1 G, Prószków od poniedziałku do piątku w godzinach jego otwarcia, tj. od 6.30 do 16.30;
 2. 16 – 27 marca 2020r składanie kart zgłoszeniowych wraz z załącznikami w budynku Publicznego Żłobka w Prószkowie, ul. Daszyńskiego 1 G, Prószków, gabinet Dyrektora Żłobka od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00;

 


 

Zasady rekrutacji dzieci do Publicznego Żłobka w Prószkowie

1. Przyjęcia dzieci do żłobka odbywają się w miarę posiadania wolnym miejsc przez cały rok kalendarzowy.

2. Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka ma:

 1. dziecko rodziców/opiekunów prawnych którzy są są mieszkańcami Gminy  Prószków,  
 2. dziecko  rodziców/opiekunów prawnych którzy są czynni zawodowo lub kontynuują naukę w systemie dziennym (uczniowie, studenci),
 3. dziecko które posiada orzeczenie  o niepełnosprawności,
 4. dziecko  z rodziny wielodzietnej,
 5. dziecko mające rodzeństwo z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności,
 6. dziecko rodziców/opiekunów prawnych z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów,
 7. mające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka,
 8. umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 9. matki lub ojca samotnie je wychowującego.

4. O przyjęciu do żłobka decyduje Dyrektor Żłobka, na podstawie wypełnionego przez rodziców/opiekunów prawnych wniosku, złożonego w  placówce.

5. Warunkiem korzystania z usług żłobka jest podpisanie umowy cywilnoprawnej pomiędzy rodzicami/opiekunami prawnymi a Dyrektorem Żłobka.

6. W żłobku zwalnia się miejsce, gdy:

 1. dziecko ukończy 3 rok życia i przechodzi do przedszkola,
 2. rodzic/opiekun prawny złoży pisemne wypowiedzenie warunków umowy,
 3. dyrektor żłobka skreśli dziecko z listy korzystających z usług placówki z przyczyn podanych w umowie.

7. Podstawą odmowy przyjęcia dziecka do żłobka lub kontynuowania opieki jest obiektywny brak możliwości ich świadczenia, występujący w szczególności w sytuacji:

 1. ograniczonej liczby miejsc w żłobku,
 2. zagrożenia epidemiologicznego,
 3. uchylania się od należnych opłat przez osoby zobowiązane,
 4. konieczności przeprowadzenia prac remontowych.

8. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do potwierdzania oczekiwania na miejsce (raz w kwartale) - osobiście w placówce, telefonicznie bądź drogą elektroniczną. Brak potwierdzenia powyżej 6 m-cy, jest równoznaczne z rezygnacją z oczekiwania na miejsce w placówce


PDFkarta_zgloszenia_dziecka_do_zlobka.pdf (111,81KB)
DOCXkarta_zgloszenia_dziecka_do_zlobka.docx (45,35KB)
DOC1. Oswiadczenie o miejscu zamieszkania.doc (25,50KB)
PDF1. Oswiadczenie o miejscu zamieszkania.pdf (100,21KB)
PDF2. Oswiadczenie - wielodzietności.pdf (146,47KB)
DOC2. Oswiadczenie - wielodzietności.doc (28,00KB)
DOC3. Oswiadczenie - samotny rodzic.doc (36,50KB)
PDF3. Oswiadczenie - samotny rodzic.pdf (120,85KB)
DOC4.Oswiadczenie- praca etat.doc (33,00KB)
PDF4.Oswiadczenie- praca etat.pdf (132,44KB)
DOC5. oswiadczenie rodzenstwo.doc (39,50KB)
PDF5. oswiadczenie rodzenstwo.pdf (114,88KB)

Wyszukaj w serwisie