Zachód słońca

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół podstawowych w Gminie Prószków

Zarządzenie Nr RO.0050. 269.2020
Burmistrza Prószkowa

z dnia  20 stycznia 2020 r.

w sprawie określenia  terminów przeprowadzenia  postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na  rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych  szkół podstawowych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków.

Na podstawie art. 154 ust.1 pkt 1 oraz art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe  (t. j. Dz. U.  z 2019 poz. 1148 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Określam na rok szkolny 2020/2021 terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania  uzupełniającego,  w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków, stanowiące załącznik do niniejszego  zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom publicznych szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Prószków.

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

          Burmistrz  Prószkowa
                       - //  -                           
              Krzysztof Cebula

 


Lp.


Czynności

Termin postępowania rekrutacyjnego

Termin postępowania uzupełniającego

 

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę  w postępowaniu rekrutacyjnym

od 24.02.2020 r.

do 6.03.2020 r.

od 1.06.2020 r.
do 5.06.2020 r.

 

2.

 

 

 

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie  przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7,  ustawy z dnia  14 grudnia 2016 r.   Prawo oświatowe   (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn.  zm).

 

 

 

do 13.03.2020 r.

 

 

 

 

do 12.06.2020 r.

 

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.03.2020 r.
do godz. 15.00 

15.06.2020 r.
do godz. 15.00

 

4.


Potwierdzenie przez rodzica kandydata  woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

od 23.03.2020 r.

do 27.03.2020 r.

do godz. 15.00

od 16.06.2020 r.

do 22.06.2020 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych

30. 03.2020 r.
godz. 15.00

26.06.2020 r.
godz. 15.00

PDFSzkoły- Terminy postepowania rekrutacyjnwego w klas I szkół podstawowych..pdf (720,18KB)
 

 

Wyszukaj w serwisie