Staw Nowokuźnicki

Obwieszczenie Burmistrza Prószkowa o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.6.2019.GP dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg

Burmistrz Prószkowa

   46-060 Prószków

       ul. Opolska 17

Prószków, 28 listopada 2019 r.

RI.6733.1.6.2019.GP

                                                                                                    

Obwieszczenie

Burmistrza Prószkowa

o zakończeniu postępowania

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr RI.6733.1.6.2019.GP dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz dróg wewnętrznych z odwodnieniem dla potrzeb osiedla domów mieszkalnych jednorodzinnych na działkach ewidencyjnych 162/1, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 170/1, 171/1, 174/1, 175/1, 184/1, 190/1, 191/1, 192/1, 194/1, 198/1, 199/1, 200/1, 201/1 k.m. 1, obręb Górki, gmina Prószków, powiat opolski.

 

Inwestor: RAM Sp. z o.o.

 

Informuję, iż w niniejszej sprawie uzyskano uzgodnienia:

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Prószkowie, ul. Opolska 17 – w godzinach pracy Urzędu (Pn.7.00-15.00, Wt.7.00-15.00, Śr.7.00-17.00, Cz.7.00-15.00, Pt.7.00-13.00). Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji w przedmiotowej sprawie.

                                                                                                                 

                 W dniu 28.11.2019 r. nastąpiło upublicznienie niniejszego ogłoszenia poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górki i Urzędzie Miejskim w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.proszkow.pl w zakładce Planowanie przestrzenne.               

Zawiadomienie uznaje się za skuteczne i dokonane po upływie 14 dni od dnia,
w którym nastąpiło upublicznienie ogłoszenia.

PDFObwieszczenie z dnia 28.11.2019 r..pdf (308,40KB)
 

 

Wyszukaj w serwisie