Widok z lotu ptaka

Rekrutacja dzieci do Publicznego Żłobka w Prószkowie

ŻŁOBEK.jpeg

Rekrutacja dzieci do Publicznego Żłobka w Prószkowie

Od 15 listopada rozpoczynamy rekrutację dzieci (od ukończenia 1 roku życia) do nowo otwieranego Publicznego Żłobka w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 1 G. Zasady naboru określa § 7 Statutu Publicznego Żłobka w Prószkowie stanowiący załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIV/88/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 27 września 2019 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Prószków pod nazwą Publiczny Żłobek w Prószkowie i nadania jej statutu: http://bip.proszkow.pl/download/attachment/9730/uchwala-nr-xiv-88-2019.pdf

Kartę zgłoszenia dziecka do Publicznego Żłobka w Prószkowie (dostępna poniżej) należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Prószkowie w terminie od 15 do 30 listopada 2019 r.

Pierwszeństwo w przyjęciu do Żłobka mają:

  • dzieci z Gminy Prószków;
  • dzieci rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym;
  • dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności;
  • dzieci z rodzin wielodzietnych;
  • dzieci, mające rodzeństwo z orzeczoną niepełnosprawnością;
  • dzieci rodziców z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
  • dzieci mające rodzeństwo uczęszczające do Żłobka;
  • dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
  • dzieci matki lub ojca samotnie je wychowującego.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów o przyjęciu dziecka decyduje kolejność złożenia wniosku.

Opłatę za pobyt dziecka w Żłobku określa Uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miejskiej w Prószkowie  z dnia 27 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci, warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie w Publicznym Żłobku w Prószkowie: http://bip.proszkow.pl/download/attachment/9732/uchwala-nr-xiv-90-2019.pdf

Lista dzieci przyjętych do Żłobka od 1 lutego 2020 r. zostanie ogłoszona najpóźniej do 31 grudnia 2019r.

W Publicznym Żłobku w Prószkowie dostępne są 32 miejsca.

Szczegóły w sprawie rekrutacji dostępne są pod numerem telefonu tel. 774013731

ŻŁOBEK.jpeg

Wyszukaj w serwisie