Zachód słońca

Stypendia szkolne

                          Ogłoszenie

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do dnia 15 września można składać wnioski na stypendium szkolne.

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny to świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalny .

Może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie w szczególności gdy występuje np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę  w rodzinie nie może być wyższa niż  kwota określona w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj.528zł.

Wyszukaj w serwisie