Zamek Prószkowski nocą

Stypendia szkolne

                          Ogłoszenie

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż do dnia 15 września można składać wnioski na stypendium szkolne.

Stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny to świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalny .

Może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę  w rodzinie w szczególności gdy występuje np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę  w rodzinie nie może być wyższa niż  kwota określona w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj.528zł.

Wyszukaj w serwisie