Studnia w Parku przed Zamkiem

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zdarzeń związanych z wybuchami gazu

Komunikat Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim
do Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot mieszkaniowych) budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania zbiorowego,
budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych
przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt ludzi

PDFKumunikat.pdf (439,24KB)

W związku z powtarzającymi się przypadkami zdarzeń związanych z wybuchami gazu,
tut. Organ został zobowiązany przez Wojewodę Opolskiego do wdrożenia szczególnych procedur
kontrolnych dotyczących wykonywania przez Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnot
mieszkaniowych) budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania i zakwaterowania
zbiorowego, budynków użyteczności publicznej oraz innych obiektów budowlanych przeznaczonych na
stały lub czasowy pobyt ludzi, obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c. Ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) tj.: poddawania obiektu
budowlanego przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej
na sprawdzeniu stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych);

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane
kontrolę stanu technicznego powinny przeprowadzać: w odniesieniu do przewodów dymowych oraz
grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych - osoby posiadających kwalifikacje mistrza
w rzemiośle kominiarskim bądź osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej
specjalności, natomiast w odniesieniu do przewodów kominowych, kominów przemysłowych,
kominów wolnostojących oraz kominów lub przewodów kominowych, w których ciąg kominowy jest
wymuszony pracą urządzeń mechanicznych - osoby posiadające uprawnienia budowlane
w odpowiedniej specjalności.
Ponadto na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa
obowiązek usunięcia, w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, stwierdzonych
uszkodzeń oraz uzupełnienia braków, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
bezpieczeństwa mienia, pożar, wybuch albo zatrucie gazem. Kto nie zapewnia wykonania okresowej
kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt. 8 ustawy - Prawo budowlane), a kto niewłaściwie
utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu
budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności
albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy - Prawo budowlane).
Ponadto przypominam, że właściciele i zarządcy mają obowiązek stosować się do przepisów
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006r. nr 80, poz. 563).
Dotyczy to obowiązku usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych
i wentylacyjnych.
W obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego,
usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych (§ 30 ust. 1):
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej raz
w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
2) od pozostałych palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej cztery razy w roku;
3) od pozostałych palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej dwa razy
w roku.

W ww. obiektach usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych
co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych (§ 30 ust. 2).
Jednocześnie zalecam zarządcom i właścicielom kierowanie do użytkowników
obiektów budowlanych, a zwłaszcza lokali mieszkalnych, apeli o przestrzeganie podstawowych zasad
bezpieczeństwa ich użytkowania w celu uniknięcia m.in. zagrożenia zatrucia tlenkiem węgla,
wybuchu gazu oraz pożaru.

Przypominam, że najczęstszą przyczyną zatrucia tlenkiem węgla (zaczadzenia) w budynkach jest
niesprawność urządzeń spalających paliwo lub niewłaściwa wentylacja.
Uniemożliwienie, a nawet ograniczenie odpływu produktów spalania (dymu, spalin), związane
z niedrożnością i niewłaściwym ciągiem w kanałach odprowadzających, przy jednoczesnym braku
dopływu odpowiedniej ilości powietrza do pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia spalające
paliwo stałe (węgiel, koks, drewno, itp.), ciekłe lub gazowe – jest przyczyną powstawania szczególnie
niebezpiecznego gazu (czadu), powodującego często śmiertelne zatrucia użytkowników budynków.
Brak szczelności i sprawności instalacji gazowych oraz niewłaściwa wentylacja pomieszczeń może
również doprowadzić do bardzo groźnych w skutkach wybuchów gazu, często powodujących pożar,
katastrofę budowlaną, zagrożenie bezpieczeństwa życia lub zdrowia ludzi.
Wskazane jest, by uświadamiać zagrożenie i apelować o właściwy sposób eksploatacji
wszelkiego rodzaju urządzeń spalających paliwo oraz o zapewnienie drożności i właściwego ciągu
przewodów odprowadzających produkty spalania i przewodów wentylacyjnych w pomieszczeniach.
Należy bezwzględnie przypominać użytkownikom budynków, że nie wolno zasłaniać otworów
nawiewnych ani wywiewnych oraz ogrzewać pomieszczeń kuchenkami gazowymi.
 

W związku z powyższym wzywa się Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe)
do przeprowadzenia ze szczególną starannością wyżej wspomnianej kontroli, ze szczególnym
uwzględnieniem szczelności instalacji gazowych, prawidłowości podłączeń urządzeń gazowych
do przewodów spalinowych, oraz szczelności i drożności przewodów wentylacyjnych w wyżej
wymienionych budynkach.
Zobowiązuję Właścicieli i Zarządców (w tym wspólnoty mieszkaniowe) do bezzwłocznego
usuwania nieprawidłowości wskazanych w protokołach z przeprowadzonych kontroli, w celu
uniknięcia sprowadzenia zagrożenia utraty życia, zdrowia czy mienia na użytkowników obiektu
budowlanego.


Zobowiązuję osoby przeprowadzające powyższe kontrole o niezwłoczne zgłaszanie
Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w powiecie opolskim wszelkich wykrytych
nieprawidłowości podczas przeprowadzonych kontroli, mogących stanowić o zagrożeniu utraty życia,
zdrowia czy mienia przez użytkowników obiektu budowlanego.

Wszelkie zaniedbania związane z nie wykonaniem obowiązku wynikającego
z art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c, jak i z nierzetelnym wykonaniem zgodnie z art. 93 pkt 8 i 9a zostanie
karane grzywną w wysokości 500 zł, oraz zawiadomieniem organów ścigania o możliwości
popełnienia przestępstwa narażenia na utratę życia lub zdrowia na podstawie art. 160 KK.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w powiecie opolskim
Monika Drożyńska- Delinowska
Opole, lipiec 2019 r.

Wyszukaj w serwisie