Zamek Prószkowski

Informacja dot. realizacji projektu pn.: "Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"

logo RPO WO.jpeg

 

Gmina Prószków

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna

Działania 3.1 – Strategie niskoemisyjne

Poddziałania 3.1.2 – Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Opolskiego na lata 2014 – 2020

realizuje projekt pn.

„Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej

Nr Umowy

RPOP.03.01.02-16-0002/18

Wartość Projektu

Ogółem: 33 274 665,98 zł

w tym środki z:

Unii Europejskiej  –  22 186 992,21 zł

budżetu jednostek samorządu terytorialnego –  11 087 673,77  zł

Cele Projektu

Cel szczegółowy realizacji osi priorytetowej III RPO WO 2014-2020 (Gospodarka niskoemisyjna) w odniesieniu do działania 3.1.2. określono jako „Lepsza jakość powietrza poprze wsparcie

transportu publicznego”. Analizowane przedsięwzięcie polega na budowie 21,36 km ścieżek rowerowych na terenie Miasta Opola, Miasta i Gminy Krapkowice, Miasta i Gminy Prószków, Gminy

Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice, Gminy Gogolin, Gminy Tarnów Opolski i Gminy Strzeleczki oraz infrastruktury służącej do szerszego wykorzystania transportu alternatywnego(rowerowego) i publicznego transportu zbiorowego (parkingi bike & ride, park & ride, wiaty, zatoki autobusowe itp.). Zatem, realizacja przedsięwzięcia wpisuje się bezpośrednio w cel działania 3.1. RPO WO 2014-2020 dzięki tworzeniu infrastruktury dla ruchu rowerowego i pieszego oraz łączeniu alternatywnych środków transportu z transportem publicznym. W wyniku przeprowadzonej

analizy społecznej, za cel główny projektu przyjęto: Wzrost jakości życia mieszkańców i poprawa stanu powietrza Aglomeracji Opolskiej poprzez wdrożenie działań na rzecz zrównoważonej mobilności miejskiej, w tym transportu publicznego. Niniejszy cel główny zostanie zrealizowany w efekcie osiągnięcia następujących celów szczegółowych: 1. Rozwój infrastruktury przeznaczonej do niezmotoryzowanego transportu indywidualnego poprzez budowę ciągów pieszo-rowerowych. 2. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do środowiska poprzez inwestycję w ciągi pieszo-rowerowe oraz obiekty związane z ułatwianiem dostępu i zachęcające do korzystania z transportu publicznego. Analiza potrzeb społecznych oraz wytyczone w jej wyniku cele projektowe, pozwoliły na określenie konkretnych i dedykowanych odbiorcom przedsięwzięcia, korzyści wynikających z jego realizacji. Ich zakres należy rozpatrywać w kontekście samej Aglomeracji Opolskiej jako jednostki organizacyjnej, jak i jej mieszkańców. W pierwszej kolejności realizacja projektu wpłynie na zwiększoną możliwość skorzystania z różnorodnych form mobilności. Wydzielenie nowych ciągów pieszo-rowerowych oraz uatrakcyjnienie infrastruktury przystankowej pozytywnie wpłynie na zmianę nastawienia samych mieszkańców co do korzystania z komunikacji zbiorowej. Dzięki temu wzrośnie komfort życia w aglomeracji wyrażony poprzez poszerzenie dostępu do alternatywnych opcji wobec tradycyjnego i dominującego transportu zmotoryzowanego. W efekcie czego nastąpi przeniesienie akcentu użytkowego na transport publiczny (w tym kolejowy) lub transport indywidualny niezmotoryzowany. Inwestycje w budowę ciągów pieszo-rowerowych oraz zatok autobusowych wpłyną również na bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie szeroko rozumianego ruchu drogowego. Z punktu widzenia rowerzystów należy zauważyć, że otrzymają oni do dyspozycji wydzielone ścieżki rowerowe o wysokiej jakości wykonania, z kolei piesi będą mogli poruszać się po wyodrębnionych w ciągu chodnikach. Realizacja projektu wpłynie również na poprawę jakości życia mieszkańców, którzy dzięki odciążeniu zmotoryzowanego transportu indywidualnego i zmniejszeniu stopnia emisji zanieczyszczeń będą mogli funkcjonować na co dzień w zdrowszym otoczeniu. Aspekt dbania o zdrowie będzie również wyrażał się poprzez poszerzoną możliwość korzystania z infrastruktury pieszo-rowerowej, której dogodne powiązania oraz możliwość swobodnego dotarcia za jej pomocą w docelowe miejsca, wpłynie na popularyzację aktywnych fizycznie form ruchu. Realizacja ekologicznego wskaźnika rezultatu przedsięwzięcia będzie także skutkować poprawą sytuacji środowiskowej Aglomeracji Opolskiej. Fakt ten jest szczególnie istotny ze względu na aktualny stan otoczenia naturalnego na obszarze realizacji projektu. Zgodnie z zapisami „Strategii ZIT Aglomeracji Opolskiej” ze względu na swoje położenie stanowi ona terytorium o najwyższym w skali kraju

obciążeniu środowiska związanym z emisją zanieczyszczeń. Wdrożenie inwestycji i rozwój sieci form transportu przyjaznych dla środowiska pozwoli na stopniowe ograniczanie stwierdzonej

tendencji, a tym samym poprawę niekorzystnych parametrów środowiskowych.

Realizacja Projektu 

Projekt obejmie zbiór zadań realizowanych na obszarze AO mających wpłynąć na rozwój zrównoważonej intermodalnej mobilności oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i generowanych przez zmotoryzowanych użytkowników dróg, w tym redukcji CO2. W ramach zintegrowanego przedsięwzięcia wykonane zostaną ścieżki pieszo-rowerowe na terenie Miasta Opola, Gminy Krapkowice, Gminy Prószków, Gminy Dobrzeń Wielki, Gminy Komprachcice, Gminy Gogolin, Gminy Tarnów Opolski i Gminy Strzeleczki. Ponadto, zaplanowano budowę zatok autobusowych oraz infrastruktury towarzyszącej (miejsca do odpoczynku, wiaty), parkingi Park & Ride (Krapkowice, Prószków) oraz parkingi Bike & Ride (Krapkowice, Prószków, Tarnów Opolski i Strzeleczki). Projekt realizuje trzy typy projektu (Typ 1 budowa, przebudowa infrastruktury transportu publ. w celu ograniczenia ruchu drog. w centrach miast, Typ 2 rozwiązania z zakresu organi.ruchu, ułatw. sprawne poruszanie się poj. kom. zbiorowej. w tym (...) m.in. zatoki autobusowe, (...) i Typ 4 infr. dla ruchu rowerowego i pieszego). Przewidziane zadania doprowadzą do wzmocnienia powiązań gałęzi transportu, zmniejszenia stopnia wykorzystywania samochodów osobowych, efektywniejszego wykorzystania niezmotoryzowanego transportu indywidualnego, ograniczenia emisji zanieczyszczeń, hałasu i skali zatłoczenia ulic oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja projektu stanowić będzie element polityki infrastrukturalno-społecznej zachęcającej mieszkańców AO do korzystania z innych sposobów przemieszczania się niż pojazdami samochodów, odbywających się w otoczeniu czystszego i bardziej przyjaznego dla zdrowia powietrza. Produkty projektu: Wybudowane drogi dla rowerów 21,36 km Obiekty "Bike&Ride" 4 szt. Miejsca postojowe w "Bike&Ride" 44 szt. Liczba wybudowanych obiektów "parkuj i jedź" 2 szt. Liczba miejsc postojowych "parkuj i jedź" 8 szt. Liczba miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych w wybudowanych obiektach "parkuj i jedź" 1 szt.

Zakres rzeczowy w Opolu obejmuje budowę następujących ścieżek pieszo – rowerowych na terenie miasta Opola: · rozbudowę drogi powiatowej nr 2001 O - budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza w Opolu; · budowę ścieżki rowerowej na odcinku od Pl. Kazimierza do ul. Wrocławskiej; · przebudowę chodników wzdłuż ul. Sosnkowskiego (od ul. Okulickiego do ul. Horoszkiewicza) i ul. Horoszkiewicza z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo –rowerowych; · budowę ciągu pieszo rowerowego wzdłuż Al. Wincentego Witosa; · przebudowę chodnika wzdłuż ul. Ozimskiej (od pływalni do ul. Plebiscytowej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo –rowerowego; · budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Budowlanych od ronda przy ul. Składowej do ul. Usługowej; · przebudowę chodników wzdłuż ul. Tysiąclecia (od ul. Ozimskiej do ul. Grudzickiej) i ul. Grudzickiej (od ul. Tysiąclecia do ul. Wschodniej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo –rowerowych; · budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Opolskiej od istniejącego ciągu przy salonie Lellek Group do granicy Sławic; · przebudowę chodnika wzdłuż ul. Nysy Łużyckiej (od ul. Bonczyka do ul. Wrocławskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo – rowerowego; · budowę ścieżki rowerowej wzdłuż obwodnicy północnej od ul. Częstochowskiej do drogi transportu rolnego (prawa strona) Ścieżki rowerowe i ciągi pieszo – rowerowe, m. Opole;. · przebudowę chodników wzdłuż ul. Pużaka (od ul. Sosnkowskiego do ul. Tarnopolskiej) z dostosowaniem do funkcji ciągów pieszo – rowerowych; · budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Wrocławskiej od ul. Wspólnej do istniejącego ciągu przy CWK; · budowę ciągu pieszo - rowerowego w ramach rozbudowy ul. Krapkowickiej na odcinku od ul. Bolkowskiej do ul. Krapkowickiej (DK45) wraz z połączeniem z ciągiem od ronda im. Politechniki Opolskiej; · przebudowę ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo – rowerowego; · budowę ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Ojca Edwarda Frankiewicza – lewa strona od ul. Przeskok do ul. Kredytowej.

Zakres rzeczowy w Gminie Krapkowice obejmuje budowę ścieżki rowerowej łączącej halę sportową im. Władysława Piechoty z południową częścią Krapkowic oraz utworzenie parkingów park&ride i bike&ride w Krapkowicach. Parking bike&ride przewiduje utworzenie 12 miejsc dla rowerów. Parking park&ride powstanie częściowo poprzez odnowienie istniejącego parkingu (36 miejsc postojowych) oraz budowie nowych miejsc parkingowych (2 szt.). Ponadto inwestycja obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia zewnętrznego przy użyciu lamp solarnych LED 5.

Zakres rzeczowy w Gminie Prószków obejmuje budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 415 na terenie miejscowości Zimnice Wielkie i Zimnice Małe, wykonanie nowego oświetlenia ścieżki na całej długości planowanej inwestycji, wiaty parkingowej dla rowerów oraz miejsc postojowych typu bike&ride.

Zakres rzeczowy w Gminie Dobrzeń Wielki obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławska w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 - ul. Namysłowska do budynku nr 32 w m. Dobrzeń Wielki oraz budowę oświetlenia ulicznego dla potrzeb przejść dla pieszych. Ponadto w projekcie zaplanowano przebudowę kanalizacji deszczowej oraz przebudowę istniejących linii napowietrznych telefonicznych na odcinku budowanego ciągu pieszo-rowerowego.

Zakres rzeczowy w Gminie Komprachcice obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie dróg wojewódzkich nr 429 i 435, budowę ciągu pieszo-rowerowego ul. Lipowa w Osinach oraz budowę i przebudowę infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej ul. Bursztynowej w Komprachcicach. Ponadto zakres planowanych prac zadania obejmuje budowę odwodnienia oraz budowę oświetlenia terenu.

Zakres rzeczowy w Gminie Gogolin obejmuje budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Wierzbowej w Gogolinie wraz z oświetleniem przejść dla pieszych oraz rozbudową oświetlenia ścieżki rowerowej.

Zakres rzeczowy w Gminie Strzeleczki obejmuje budowę ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 409, na odcinku Steblów (od granicy gminy) – Moszna z uwzględnieniem przebudowy sieci kanalizacji deszczowej, oświetleniem ulicznym oraz parkingiem bike&ride.

Zakres rzeczowy w Gminie Tarnów Opolski obejmuje budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa w miejscowości Tarnów Opolski wraz z rozbudową oświetlenia ścieżki rowerowej, budową parkingu bike&ride, wiaty rowerowej oraz przystankowej.

 

Partnerzy projektu

Miasto Opole – lider projektu, Gmina Krapkowice, Gmina Prószków, Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Komprachcice, Gmina Gogolin, Gmina Tarnów Opolski i Gmina Strzeleczki

Koordynatorzy projektu – gmina Prószków

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Adam Wrześniewski

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 077 4013 720

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie