Zachód słońca

Bioróżnorodność, jako element rozwoju lokalnej społeczności

logo rpo - bioroznorodnosc.png

We współpracy z Panem Krzysztofem Cebulą – Burmistrzem Prószkowa zapraszamy
na bezpłatne szkolenie terenowe

 

Bioróżnorodność, jako element rozwoju lokalnej społeczności

 

DLA KOGO?

Sołtysi, Radni, pracownicy urzędów oraz inni liderzy lokalni (działacze Odnowy Wsi, Kół Gospodyń Wiejskich, stowarzyszeń, fundacji itp.).

 

TERMIN: 6 marca 2019 r. – środa

GODZINY: 9:00-15:00

 

MIEJSCE:

Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie

Prószków, ul. Daszyńskiego 6

 

WARUNKI UDZIAŁU:

 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny
 • Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia w terminie
  do dnia 26 lutego 2019 r.
 • Zgłoszenia należy dokonać drogą mailową na adres:
  lub podając imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu do kontaktu
 • Organizator zapewnia catering w trakcie szkolenia
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia

 

Celem szkolenia jest:

 

 • Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wykorzystania potencjału bioróżnorodności w społecznościach lokalnych Aglomeracji Opolskiej;
 • Omówienie wykorzystania zasobów bioróżnorodności do planowania i przygotowania lokalnych projektów;
 • Promocja bioróżnorodności i ochrony przyrody w Aglomeracji Opolskiej.

 

Podstawowe zagadnienia:

 

 1. Bioróżnorodność, jako element rozwoju lokalnego;
 2. Prezentacja i omówienie dobrych praktyk;
 3. Wykorzystania zasobów bioróżnorodności do planowania i przygotowania lokalnych projektów;
 4. Wizja lokalna i prezentacja elementów projektu w terenie;
 5. Prezentacja bogactwa bioróżnorodności, gatunków drzew i roślin w terenie.

 

SZKOLENIE POPROWADZI:

 

Ryszard  Tlaga  - wieloletni ekspert ds. bioróżnorodności, prowadzący liczne szkolenie przyrodnicze, związane ochroną bioróżnorodności i obszarami leśnymi, popularyzator Puszczy Białowieskiej. Posiadacz certyfikatu eksperta ochrony przyrody nr 12/2017. Brał udział w realizacji następujących projektów przyrodniczych: „Active KPN” realizowany przez Kampinoski Park Narodowy, „Sporządzenie projektu planu ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego” realizowany przez Gorczański Park Narodowy, „Ochrona siedlisk hydrogenicznych obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna” realizowany przez Narwiański Park Narodowy, „Poznaj Swoją Naturę” i „Masz prawo do obrony” realizowany przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Ekspert oceniający projekty z dziedziny bioróżnorodności.

 

Ramowy program szkolenia

 

9.00-9.45 - Wprowadzenie do tematu szkolenia (wykorzystanie zasobów bioróżnorodności do planowania i przygotowania lokalnych projektów, bioróżnorodność jako element rozwoju lokalnego, prezentacja dobrych praktyk);

9.45-10.00 - Przerwa kawowa

10.00-12.00 – Wizja lokalna, prezentacja bogactwa bioróżnorodności w terenie, w tym prezentacja gatunków drzew i roślin;

12.15- 12.30 – Przerwa kawowa

12.30- 14.00 - Praca w grupach – ćwiczenia praktyczne;

14.00-14.45 - Prezentacje wyników prac;

14.45-15.00  - Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

 

Projekt RPOP.05.01.00-16-0003/16 „Ochrona różnorodności biologicznej w Aglomeracji Opolskiej poprzez działania edukacyjno – informacyjne” – umowa RPOP.05.01.00-16-0003/16-00 z dnia 08.08.2017 r.


www.aglomeracja-opolska.pl

biuro@ao.opole.pl

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska

ul. Horoszkiewicza 6, 45-301 Opole

tel. 77 54 17 931-934 / fax 77 44 59 612


 

Klauzula informacyjna

 

 1. Podane przez Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji na szkolenie organizowane przez Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska dla beneficjentów realizujących projekty
  w ramach RPO WO 2014-2020.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
  27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 • Administratorem danych jest Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska, ul. Plac Wolności 6, 45-018 Opole,
 • Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji szkolenia. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do udziału w szkoleniu.
 • Dane osobowe mogą być przekazane podmiotowi wyłonionemu przez Administratora danych do przeprowadzenia szkoleń oraz innym jeszcze podmiotom (np. biuro rachunkowe, biuro prawne) tylko w zakresie niezbędnym do realizacji szkoleń oraz sporządzenia sprawozdań z ich wykonania. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodniez obowiązującym prawem.
 • Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji lub do momentu odwołania zgody. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
 • Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie