Zamek Prószkowski nocą

Rekrutacja do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Rodzice!

Nabór do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę  Prószków będzie prowadzony poprzez składanie wniosków w  formie papierowej w wybranym przedszkolu.

P o d s t a w a   p r a w n a

Zasady przyjęć do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prószków  zostały przygotowane w oparciu o zapis określone w:

 1. ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.),
 2. uchwale Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018r.w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkoli publicznych,prowadzonych przez Gminę Prószków oraz liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokument potwierdzające spełnienie tych kryteriów.
 3. zrządzeniu Nr RO 0050.42.2019 Burmistrza Prószkowa z dnia 23.01.2019 r. w  sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków .

I n f o r m a c j e   o g ó l n e

 • Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza się  co roku na kolejny rok szkolny .
 • Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone wyłącznie na wniosek rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 • Rekrutacją objęte są , oraz  którym na podstawie opinii poradni psychologiczno– pedagogicznej odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
 • Dzieci urodzone w 2017 r. nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/prawni opiekunowie mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.
 • Do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Prószków na podstawie pisemnego wniosku o przyjęcie do przedszkola złożonego przez rodzica/ opiekuna prawnego w placówce , w terminie od 25 lutego 2019r. do  8 marca 2019r.

Z a s a d y   p r z y j ę ć 

 1. Do publicznych przedszkoli przyjmowane są:
 • Dzieci 6 letnie (urodzone w 2013r.) objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym
 1. Do publicznych przedszkoli przyjmuje się na wolne miejsca dzieci zamieszkałe na terenie gminy Prószków.
 2. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy Prószków mogą być przyjęci do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Gmina Prószków będzie nadal dysponowała wolnymi miejscami

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola można złożyć do nie więcej niż 3 wybranych placówek przedszkolnych.

Wnioski dostępne są do pobrania  w  placówkach przedszkolnych.

Na wyniki rekrutacji nie ma wpływu kolejność zgłoszeń.

P o s t ę p o w a n i e  r e k r u t a c y j n e

 1. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora danego przedszkola.
 2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.
 3. We wniosku należy wskazać przedszkola uszeregowane według preferencji: od najbardziej preferowanego (pierwsze miejsce) do najmniej preferowanego (trzecie miejsce).
 4. W przypadku, gdy liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do danego przedszkola jest większa niż liczba wolnych miejsc, postępowanie rekrutacyjne jest realizowane w dwóch etapach, z uwzględnieniem kryteriów ustawowych i samorządowych.
 5. Do wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty, niezbędne do potwierdzenia każdego kryterium, wskazanego przez rodzica w tym wniosku. Brak dokumentów potwierdzających dane kryterium - eliminuje przyznanie punktów za to kryterium przez komisję rekrutacyjną, ale nie wyklucza rozpatrzenia wniosku przez komisję rekrutacyjną.

I.    Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę
          kryteria (tzw. ustawowe
)

          wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata;
 2. niepełnosprawność kandydata;
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

  Kryteria te mają jednakową wartość

II.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego

      brane będą pod uwagę tzw.  kryteria samorządowe określone w uchwale Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do  przedszkoli   publicznych prowadzonych przez Gminę Prószków oraz  liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokument potwierdzające spełnienie  tych kryteriów,  
     tj.:

 1. kandydat podlegający obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego oraz kandydat z odroczonym spełnieniem obowiązku szkolnego,
 2. oboje rodziców/opiekunów prawnych kandydata są zatrudnieni co najmniej w połowie czasu pracy lub prowadzą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne i są ubezpieczeni w KRUS lub kształcą się w systemie dziennym,
 3. kandydat zamieszkały w miejscowości położonej najbliżej publicznego przedszkola,
 4. rodzeństwo kandydata będzie kontynuowało edukację przedszkolną w danym przedszkolu, a w przypadku zespołu szkolno - przedszkolnego również szkole - w roku szkolnym na który prowadzona jest rekrutacja,
 5. kandydat z placówki opiekuńczo wychowawczej oraz kandydat z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny.

T e r m i n y   p o s t ę p o w a n i a   r e k r u t a c y j n e g o .

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Prószków  jest organem prowadzącym, jest prowadzone w terminach określonych w załączniku  do Zarządzenia Nr RO 0050.42.2019 Burmistrza Prószkowa  z dnia 23.01.2019 r. w   sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szk. 2019/2020 do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Prószków.

 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia.
 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

- PDFTerminy przeprowadzania postepowania rekrutacyjnego .. do przedszkoli.pdf (607,32KB)

- PDFUchwała Rady Miejskiej w sprawie okreslenia kryteriów na II etapie postepowania rekrutacyjnego .....pdf (651,01KB)
 

Życzymy trafnych wyborów przedszkola.

Wyszukaj w serwisie