Zamek Prószkowski nocą

Informacja dot. realizacji projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie"

logo RPO WO.jpeg

Gmina Prószków

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje projekt pn.

„Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Rozbudowa i modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Prószkowie

Nr Umowy

RPOP.05.02.00-16-0008/18

Wartość Projektu

Ogółem: 1 008 800,99 zł

w tym środki z:

Unii Europejskiej  –  857 480,81 zł

budżetu gminy Prószków –  151 320,18  zł

Cele Projektu

Przedmiotowy projekt wspiera w sposób kompleksowy realizację RPO WO 2014-2020 w zakresie celu "Zachowanie i ochrona środowiska oraz poprawienie efektywnego gospodarowania zasobami", z którego pochodzi priorytet inwestycyjny "Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie". Aby spełnić cele RPO WO 2014-20120 konieczne jest m.in. zwiększenie w woj. opolskim liczby obiektów spełniających wymagania stawiane lokalnym PSZOK, w co wpisuje się przedmiotowy projekt. Rozbudowa i modernizacja PSZOK stanowiąca przedmiot projektu będzie elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków, w Regionie Centralnym, wyznaczonym w Planie gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (WPGO). Rozbudowa i modernizacja PSZOK w Prószkowie jest wskazana w planie inwestycyjnym do WPGO. Celem projektu jest poprawienie warunków dla mieszkańców gminy Prószków do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne użycie, odzysk w tym recykling), zapewniające dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i prawodawstwie UE. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w województwie opolskim. Modernizacja PSZOK w Prószkowie wpisuje się również w działania nakierowane na eliminację zjawiska tzw. dzikich wysypisk oraz pozwoli na zwiększenie ilości odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia.

Realizacja Projektu 

Projekt obejmuje rozbudowę i modernizację punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK) działającego przy ul. Daszyńskiego w Prószkowie oraz jego doposażenie. Działka, objęta projektem (nr 1710/7) jest własnością Gminy Prószków. Planowane przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem miejscowym. Modernizacji wymaga zarówno plac manewrowy (utwardzenie nawierzchni, oświetlenie) jak i funkcjonalność i wyposażenie PSZOK. Zakres prac ujętych w projekcie obejmować będzie: utwardzenie i wybrukowanie powierzchni (pow. 1128 m2 - plac: manewrowy, miejsca postojowe, miejsca na kontenery i pojemniki na odpady, na wiatę, boks betonowy oraz kontenery obiektowe i magazyny PSZOK), oznaczenia poziome, podłączenie do sieci energetycznej; wykonanie oświetlenia obiektowego (lampy LED); wyposażenie PSZOK w odpowiednią liczbę i rodzaj kontenerów i pojemników, oznakowanie (pojemników, kontenerów, każdego z pomieszczeń), tablica promocyjno-informacyjna dot. projektu ze wskazaniem źródła dofinansowania projektu, tablice informacyjne dot. organizacji PSZOK. PSZOK zostanie wyposażony w kontener biurowy, magazyn na odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE), wagę samochodową oraz pozostały niezbędny sprzęt (biurowy, socjalny, urządzenia usprawniające obsługę PSZOK: waga mobilna, rampa przenośna). Na terenie PSZOK zostanie uruchomiony punkt wymiany rzeczy używanych, niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia. Jego działanie ma na celu spełnienie wymagań określonych w hierarchii postępowania z odpadami.

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Adam Wrześniewski

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 077 4013 720

Wyszukaj w serwisie