Chrząszczyce

Informacja dot. realizacji projektu pn."Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków"

logo RPO WO.jpeg

Gmina Prószków

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje projekt pn.

„Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Boguszycach w gminie Prószków

Nr Umowy

RPOP.05.02.00-16-0009/18

Wartość Projektu

Ogółem: 491 445,83 zł

w tym środki z:

Unii Europejskiej  –  417 728,94 zł

budżetu gminy Prószków –  73 716,89  zł

Cele Projektu

Zbudowany PSZOK będzie elementem kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Prószków, w Regionie Centralnym, wyznaczonym w Planie gospodarki odpadami dla województwa opolskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028. Przedmiotowy projekt wspiera w sposób kompleksowy realizację RPO WO 2014-2020 w zakresie celu "Zachowanie i ochrona środowiska oraz poprawienie efektywnego gospodarowania zasobami", z którego pochodzi priorytet inwestycyjny "Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie". Aby spełnić cele RPO WO 2014-2020 konieczne jest m.in. zwiększenie w woj. opolskim liczby obiektów spełniających wymagania stawiane lokalnym PSZOK. Wymaga to zwiększenia osiąganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Przyczynia się także do osiągnięcia celu strategicznego SRWO 2020 "Wysoka jakość środowiska". Celem projektu jest poprawienie warunków dla mieszkańców gminy Prószków do osiągnięcia wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne użycie, odzysk w tym recykling). Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w województwie opolskim. Na szczegółowe cele związane z budową PSZOK w Boguszycach składają się: 1) Zwiększenie motywacji mieszkańców gminy Prószków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 2) Zapewnienie niezbędnych warunków funkcjonalnych i środowiskowych działania PSZOK poprzez utwardzenie jego nawierzchni, podłączenie do kanalizacji; 3) Poprawienie ekonomiki funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami i działania PSZOK, poprzez pozyskania przez gminę własnego wyposażenia PSZOK spełniającego wymagane standardy, dostosowanego do rodzaju i wielkości strumienia odpadów, wyznaczonych do selektywnego zbierania oraz optymalizację godzin otwarcia PSZOK; 4) Ułatwienie mieszkańcom efektywnej i wygodnej zbiórki odpadów zebranych selektywnie; 5) Poprawę warunków dla zebrania odpadów w sposób selektywny, dający możliwość ich recyklingu; 6) Zapobieżenie powstaniu odpadów, poprzez umożliwienie oddania (i odebrania) rzeczy do punktu ponownego użycia; 7) Poprawę estetyki i funkcjonalności PSZOK do komfortowego wykonywania zadań PSZOK. PSZOK umożliwi zbieranie 12 frakcji odpadów komunalnych w ciągu roku od jego uruchomienia (szczegóły znajdują się w Zał.1 (SWI, pkt. I.2 nr 5). W PSZOK nie będą zbierane odpady metali, które w świetle danych ewidencyjnych z 2016r. nie były przekazywane przez mieszkańców na PSZOK (jako wartościowy materiał, złom metalowy trafia obecnie przede wszystkim do punktów skupu, stanowiąc źródło przychodu dla mieszkańców). Przewidywany do utworzenie punkt wymiany rzeczy używanych oraz jego promocja powinny pozwolić na wyeliminowanie części odpadów trafiających do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów. W celu dokumentacji działalności punktu wymiany rzeczy używanych prowadzonego przy PSZOK w Boguszycach, będzie rejestrowana masa przekazanych przedmiotów, co pozwoli na okresową ocenę ilości unikniętych odpadów. Szacuje się, że w pierwszym roku uruchomieniu PSZOK w Boguszycach (tj. w 2020r.) zostanie w nim zebranych selektywnie 50 Mg odpadów komunalnych (co będzie bezpośrednim rezultatem projektu). PSZOK dostępny będzie dla wszystkich mieszkańców gminy Prószków (9 066 wg danych GUS - stan na 31.12.2017r.), natomiast ze względów logistycznych jego użytkownikami będą przede wszystkim mieszkańcy gminy z miejscowości wzdłuż drogi krajowej 45), tj. 40% mieszkańców gminy Prószków, czyli ok. 3626 osób, co będzie bezpośrednim rezultatem projektu.

Realizacja Projektu 

Projekt obejmuje budowę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zwanego dalej PSZOK) w Boguszycach w gminie Prószków. Obszar działki, na której planowana jest budowa PSZOK (powierzchnia 400 m2 na działce nr 610/97) jest objęty umową dzierżawy dla Gminy Prószków. Planowane przedsięwzięcie nie stoi w sprzeczności z obowiązującym prawem miejscowym. Zakres prac obejmować będzie: 1) przygotowanie terenu, 2) utwardzenie i wybrukowanie 400 m2 powierzchni PSZOK (plac manewrowy, miejsca postojowe, miejsca na kontenery i pojemniki oraz kontenery obiektowe), 3) ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, 4) podłączenie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, 5) wyposażenie PSZOK w kontenery obiektowe: biurowo-socjalny, magazyn odpadów niebezpiecznych, punkt wymiany rzeczy używanych oraz wiaty magazynowej, 6) wyposażenie PSZOK w kontenery i pojemniki na odpady, 7) zamontowanie kranu zewnętrznego z umywalką dla użytkowników PSZOK, 8) oznakowanie pojemników i kontenerów oraz poszczególnych pomieszczeń, 9) tablice informacyjne dot. organizacji PSZOK, 10) promocja PSZOK (tablica informacyjno-promocyjna na temat projektu i źródła jego finansowania, materiały promocyjne), 11) zapewnienie niezbędnego wyposażenia narzędziowego, 12) zapewnienie niezbędnego wyposażenia biurowo-socjalnego dla pracownika PSZOK, 13) zapewnienie niezbędnych środków bezpieczeństwa (sprzęt p.poż. i BHP, monitoring wizualny). Na terenie PSZOK działał będzie punkt przyjmowania i wymiany rzeczy używanych niestanowiących odpadu, celem wprowadzenia ich do ponownego użycia.

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Adam Wrześniewski

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 077 4013 720

Wyszukaj w serwisie