Zachód słońca

Informacja dot. realizacji projektu pn. "Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków"

logo RPO WO.jpeg

Gmina Prószków

w ramach Osi priorytetowej V – Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Działania 5.2 Poprawa gospodarowania odpadami komunalnymi
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje projekt pn.

„Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Zwiększenie zasięgu systemu segregacji odpadów w gminie Prószków

Nr Umowy

RPOP.05.02.00-16-0010/18

Wartość Projektu

Ogółem: 2 010 813,90 zł

w tym środki z:

Unii Europejskiej  –  1 704 941,81 zł

budżetu gminy Prószków – 305 872,09 zł

Cele Projektu

Przedmiotowy projekt stanowi odpowiedź na problemy zdiagnozowane w obecnie działającym systemie gospodarowania odpadami w gminie Prószków: niesatysfakcjonujący poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w 2017r. 19% odpadów było zebranych selektywnie; duży (nawet do 50% masy) sezonowy udział odpadów bio (w sezonie ogrodniczym) oraz popiołów i żużli (w sezonie grzewczym) w masie odpadów zmieszanych zbieranych "u źródła"; ponadstandardowa ilość odpadów komunalnych statystycznie wytwarzanych przez jednego mieszkańca gminy Prószków (>80% więcej niż średnia dla województwa opolskiego); brak infrastruktury do selektywnej zbiórki wszystkich wymaganych frakcji odpadów w trybie "u źródła" oraz wygodnej infrastruktury do selektywnej zbiórki małych elektroodpadów. Efektem tych problemów i ograniczeń dotychczasowego systemu segregacji odpadów jest powiększanie ilości odpadów zmieszanych, czyli działania odwrotne do oczekiwanych. Z obliczeń strumienia odpadów zbieranych obecnie w gminie w sposób selektywny i nieselektywny wynika, że dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami konieczne będzie: 1) Wyznaczenie dodatkowych punktów zbierania odpadów, w efekcie powstaną / zostaną uzupełnione sieci segregacji odpowiednich odpadów; 2) Doposażenie zaprojektowanych sieci w niezbędne urządzenia do recyklingu organicznego odpadów (zakup kompostowników) oraz zwiększenie zasięgu selektywnej zbiórki, w tym trybie "gniazd" i "u źródła" oraz doposażenie inne, w tym w urządzenia do „book crossingu”; 3) Transport i rozstawienie/montaż zakupionych urządzeń; 4) Działania informacyjno-promocyjne zwiększające motywację mieszkańców (wytwórców odpadów komunalnych) do poprawnego korzystania z dodatkowej infrastruktury systemowej do segregacji odpadów lub przeciwdziałania ich powstawaniu. Celem projektu jest poprawa warunków funkcjonowania gospodarki odpadami dla mieszkańców gminy Prószków, umożliwiająca osiągnięcie wymaganych prawem poziomów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz właściwego sposobu ich zagospodarowania (ponowne użycie, odzysk w tym recykling), zapewniająca dostosowanie do wymogów prawnych, zawartych w przepisach krajowych i prawodawstwie Unii Europejskiej. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w województwie opolskim. Wykorzystanie proponowanego systemu wpisuje się również w działania nakierowane na eliminację zjawiska tzw. dzikich wysypisk oraz pozwoli na wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. Docelowymi dodatkowymi sieciami segregacji odpadów objęci zostaną wszyscy mieszkańcy gminy Prószków.

W ramach projektu nastąpi zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadów o 14 frakcji odpadów komunalnych. W 2020 roku z wykorzystaniem wnioskowanych urządzeń zebranych zostanie selektywnie 1165 Mg odpadów, a przetworzeniu ulegnie ok. 96 Mg odpadów.

Realizacja Projektu 

Przedmiotem projektu jest zwiększenie zasięgu oddziaływania istniejących systemów segregacji odpadów w gminie Prószków, poprzez wyznaczenie dodatkowych sieci segregacji i zakup urządzeń wchodzących w skład systemów zbiórki odpadów ze strumienia odpadów komunalnych. Działania objęte projektem będą polegały na: 1) uruchomieniu selektywnego zbierania w trybie "u źródła" dodatkowych względem aktualnie zbieranych frakcji odpadów (papier, bio, szkło), wymaganych prawem; 2) wyznaczeniu sieci i dostarczeniu urządzeń (przydomowych kompostowników) do recyklingu organicznego odpadów bio w miejscu ich powstawania; 3) utworzeniu i uruchomieniu dodatkowych 15 gniazd selektywnej zbiórki szkła - oddzielnie szkła białego i kolorowego ("dzwony" w każdej miejscowości gminy); 4) uruchomieniu 15 gminnych punktów zbierania elektroodpadów (GPZE) - miejsca selektywnego deponowania małych elektroodpadów (szafy na elektroodpady w każdej miejscowości gminy, w formie małej architektury); 5) uruchomieniu 2 punktów ponownego użycia książek (BOOKCROSSING w formie małej architektury- w Prószkowie - przy UM i bibliotece); 6) doposażeniu sieci selektywnej zbiórki odpadów odzieży i tekstyliów w gminie Prószków w urządzenia do selektywnego zbierania tych frakcji. Dodatkowo projekt uwzględnia przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji. Planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia ilości odpadów komunalnych poddawanych procesom: ponownego użycia, recyklingu i odzysku innymi metodami, redukując w ten sposób ilość odpadów składowanych, ograniczając ich negatywne oddziaływanie na środowisko i wpływając na wynik celów koniecznych do osiągnięcia w województwie opolskim. Realizacja projektu pozwoli na spełnienie wymagań określonych w aktach prawnych odnośnie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w szczególności wymagań określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Adam Wrześniewski

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 077 4013 720

 

 

Wyszukaj w serwisie