Zamek Prószkowski

Informacja dot. realizacji projektu pn. "Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy".

logo RPO WO.jpeg

Gmina Prószków

w ramach Osi priorytetowej III – Gospodarka niskoemisyjna

Działania 3.2 Efektywność energetyczna
Poddziałanie 3.2.2 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego

 na lata 2014 – 2020

realizuje projekt pn.

„Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy”

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Tytuł Projektu

Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku OKiS w Prószkowie w zakresie termomodernizacji, przebudowy oraz nadbudowy

Nr Umowy

RPOP.05.02.00-16-0010/18

Wartość Projektu

Ogółem: 2 441 715,45 zł

w tym środki z:

Unii Europejskiej  –  924 160,09 zł

budżetu gminy Prószków - 7 021 952,67 zł

Cele Projektu

Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie poprzez termomodernizację i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby budynku, a przez to poprawa czystości powietrza na terenie gminy Prószków poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery. Dla realizacji tego celu określono cele pośrednie projektu obejmujące:

• ograniczenie zużycia energii konwencjonalnej

• zwiększenie efektywności cieplnej i termomodernizacja budynku

• stworzenie sytemu energetycznego

bazującego na OZE

• maksymalizacja efektywności energetycznej

• zyskanie miarodajnej energooszczędności. Realizacja projektu jest powiązana z celami RPO WO 2014-2020 określonymi dla osi priorytetowej III - Wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach. Głównym priorytetem inwestycyjnym jest: Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych Aglomeracji Opolskiej - cel szczegółowy 2: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Realizacja projektu realizuje wskazane cele Programu poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej jakim jest Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie. Dzięki przeprowadzonej kompleksowej termomodernizacji zmniejszy się energochłonność przedmiotowego budynku, co będzie miało przełożenie na generowanie dużych oszczędności w zużyciu ciepła jak i energii, zmniejszając koszty ponoszone z budżetu gminy Prószków na utrzymanie budynku oraz przyczyniając się do obniżenia emisji substancji zanieczyszczających środowisko naturalne. Ponadto projekt wpisuje się w realizację wskazanego wcześniej celu Programu poprzez wpisywanie się w realizację Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Prószków. Założenia dla projektu zostały opracowane na podstawie sporządzonego Audytu Energetycznego dla budynku, cogwarantuje wdrożenie projektu jako głębokiej modernizacji energetycznej budynku z wykorzystaniem instalacji OZE, co bezpośrednio przyczyni się do uzyskania optymalnych efektów działań.

Realizacja Projektu 

Przedmiotem projektu będzie kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie. Obejmie ona wybudowanie 1 szt. jednostki

wytwarzania energii cieplnej z OZE - gruntowej pompy ciepła solanka - woda oraz modernizację - wymianę istniejącego źródła ciepła - kotła węglowego na kocioł spełniający normy emisyjności

klasy 5. Projekt przewiduje wykonanie ocieplenia: stropu nad salą widowiskową z wykorzystaniem skalnej wełny mineralnej, stropodachu nad zapleczem sali widowiskowej z wykorzystaniem

styropapy, podłogi na gruncie w sali widowiskowej warstwą styropianu jako przygotowanie pod ogrzewanie podłogowe, podłogi na gruncie na zapleczu sali widowiskowej z wykorzystaniem styropianu, ścian zewnętrznych budynku administracyjnego w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu grafitowego, ścian zewnętrznych sali i jej zaplecza w technologii BSO z wykorzystaniem styropianu grafitowego. Wymianę stolarki budowlanej obejmującą wymianę okien w sali i na jej zapleczu na okna PCV z roletami, wymianę okien w budynku administracyjnym na okna PCV z roletami, wymianę drzwi zewnętrznych w obiekcie na wykonane z PVC. W ramach robót instalacyjnych projekt obejmuje budowę instalacji przygotowania c.w.u., modernizację istniejącej instalacji ogrzewczej c.o. poprzez wymianę orurowania i częściowo grzejników, modernizację instalacji CO w budynku sali poprzez wykonanie ogrzewania podłogowego wraz z dostawą i montażem pompy ciepła solanka - woda oraz wykonaniem dla niej odwiertów pionowych oraz wymianę istniejącego kotła węglowego, modernizację instalacji elektrycznej w całości budynku wraz z wymianą oświetlenia wbudowanego na oświetlenie LED - owe, montaż instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła o sprawności rekuperatora 50 % oraz montaż klimatyzacji miejscowej w sali. Ponadto planuje się wymianę pokrycia dachowego nad budynkiem administracyjnym wraz z ociepleniem więźby dachowej wełną mineralną i wykonaniem zabudowy ocieplenia.

Koordynatorzy projektu

Edyta Gogol – Fuhl

Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: organizacja@proszkow.pl

tel. 77 4013 744

 

Adam Wrześniewski

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

Urzędu Miejskiego w Prószkowie

e-mail: rada@proszkow.pl

tel. 077 4013 720

Wyszukaj w serwisie