Zachód słońca

Kierownik MOPS w Prószkowie przyjmuje zgłoszenia na kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Opiekun prawny osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej

Osoba całkowicie ubezwłasnowolniona jest pozbawiona możliwości dokonywania czynności prawnych. Nie może np. sprzedać swojego majątku, nie może niczego wartościowego kupić, wynająć mieszkania itp. Dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej sąd ustanawia opiekuna prawnego. Zostaje on powołany do ochrony jego interesów osobistych i majątkowych, dlatego dokonuje tych czynności tak by były prawnie skuteczne. Jego podopieczny może dokonywać tylko drobnych czynności dnia codziennego, jak bieżące zakupy, usługi.

Zadaniem opiekuna prawnego jest dbanie o to, aby ubezwłasnowolniony miał środki do życia, a w razie ich braku, powinien dochodzić dla niego odpowiednich świadczeń. Musi zadbać aby miał opiekę lekarską , by sobie nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia dla innych osób. Przy czym do obowiązków opiekuna nie należy ponoszenie jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej

Zadaniem kuratora jest opieka nad majątkiem i sprawami życiowymi osoby częściowo ubezwłasnowolnionej. Podobnie jak opiekun prawny ma dbać o to, aby podopieczny miał środki do życia, zapewnioną opiekę lekarską, ale nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego.

Osoba częściowo ubezwłasnowolniona ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Potrzebuje pomocy przy prowadzeniu swoich spraw, ale jej stan nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego. Może zawierać umowy w drobnych bieżących sprawach życia codziennego, tj. bieżące zakupy, usługi, rozporządzać zarobkiem. Nie może natomiast zaciągać zobowiązań oraz rozporządzać swoimi prawami. Wymagana jest do tego zgoda ustanowionego kuratora. Do reprezentowania podopiecznego i zarządzania jego majątkiem kurator jest uprawniony tylko wtedy, gdy sąd opiekuńczy tak postanowi. W przeciwnym razie jest wyłącznie doradcą.

Sąd opiekuńczy może na żądanie opiekuna lub kuratora przyznać wynagrodzenia. Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby dla której opiekun lub kurator został ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest przez sąd i w stosunku miesięcznym nie może przekroczyć1/10przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Kto może zostać opiekunem osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej i kuratorem osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Opiekunem lub kuratorem może zostać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, czyli pełnoletnia, nie ubezwłasnowolniona oraz korzystająca z pełni praw publicznych. Kandydat powinien cieszyć się nieposzlakowana opinią, stanem zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora.

Ustanowienie opiekuna lub kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego przed którym składa się przyrzeczenie.

Osoby zainteresowane proszone są o składanie zgłoszeń stanowiących zgodę na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17 46-060 Prószków w formie papierowej. Wraz ze zgłoszeniem należy złożyć oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, nieposzlakowanej opinii, stanie zdrowia pozwalającym na pełnienie funkcji opiekuna lub kuratora, niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji.

Wyszukaj w serwisie