Widok z lotu ptaka

Burmistrz Prószkowa przypomina o obowiązku utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach położonych wzdłuż ulicy

Burmistrz Prószkowa przypomina, że zgodnie z §4 ust.1 Uchwały Nr XIX/138/2016 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 21 czerwca 2016 r., właściciele nieruchomości położonych wzdłuż ulicy mają obowiązek niezwłocznie po zaprzestaniu opadów uprzątnąć błoto, śnieg oraz lód z powierzchni chodników oraz innych części nieruchomości służących do użytku publicznego, niestanowiących pasa jezdni, położonych wzdłuż nieruchomości poprzez:

1) odgarnięcie błota, śniegu, lodu w miejsce niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów;

2) podjęcie działań likwidacyjnych lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika, przy czym materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

 2. Obowiązek, o którym mowa w ust.1, dotyczy również bezzwłocznego usuwania nawisów (sopli) lodu i śniegu z okapów, rynien, i innych części nieruchomości przylegających do chodnika. 

Mając na względzie bezpieczeństwo korzystania w sezonie zimowym z infrastruktury przeznaczonej przede wszystkim dla pieszych i rowerzystów, proszę w przypadku wystąpienia opadów śniegu i oblodzenia o realizację powyższego obowiązku.

Wyszukaj w serwisie