Staw Nowokuźnicki

Informacja dot. stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2017/2018

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie

informuje o możliwości składania do dnia 15.09.2017r. wniosków o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendium szkolnego.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego będą przyjmowane
od 01.09.2017r. do 15.09.2017r.

Podstawą przyznania stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna rodziny. W roku szkolnym 2017/2018 miesięczna wysokość dochodu (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku)  na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj.  514,00 zł. Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Stypendium szkolne udzielane jest poprzez refundację poniesionych przez wnioskodawcę kosztów na cele edukacyjne na dany rok szkolny, po przedłożeniu oryginałów dowodów potwierdzających poniesione koszty zakupów.

 

Wyszukaj w serwisie