Chrząszczyce

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowisko urzędnicze: głównego księgowego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie.

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17

 

Stanowisko urzędnicze:     główny księgowy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

Liczba kandydatów do wyłonienia:    1

  • Wymagania niezbędne:

Do konkursu może przystąpić osoba która spełnia wymagania określona w art. 54 ust 2 ustawy o finansach publicznych.

1)posiada obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art .11 ust 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz.902)

2)ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu , przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe ,

4) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

5) nieposzlakowana opinia.

 

   II                Wymagania dodatkowe w stosunku do kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

                  - znajomość ustaw min. : o finansach publicznych, o rachunkowości, o systemie     ubezpieczeń  społecznych, kodeks pracy, ustawy o pomocy społecznej, KPA

                  - doświadczenie zawodowe w księgowości,

                  -umiejętność obsługi komputera ze szczególnym uwzględnieniem programów księgowych,

                   - odpowiedzialność, systematyczność, terminowość, kreatywność, sumienność, rzetelność.

                   - co najmniej3- letni staż pracy w księgowości w jednostkach samorządu terytorialnego,

                   -

III                 Zakres zadań wykonywanych na stanowisku głównej księgowej należy w szczególności:

                  - prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

                  - wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

                 - dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

                    - prowadzenie gospodarki finansowej Ośrodka,

                   - dekretowanie dokumentów księgowych  zgodnie z klasyfikacją budżetową,

                    - opracowanie projektów przepisów wewnętrznych,

                    - opracowanie projektu budżetu,

                    - bieżąca analiza planu finansowego,

-                  - prowadzenie ewidencji majątku Ośrodka,

                   - prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej Ośrodka,

                   -  sporządzanie okresowych sprawozdań  finansowych i statystycznych oraz innych sprawozdań dotyczących działalności jednostki,

                    - wystawianie zaświadczeń o zarobkach,

                 -należyte przechowywanie , zabezpieczenie i archiwizowanie dokumentów finansowych,

                  - nadzór i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, bieżąca kontrola pracowników księgowości,

                  -sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości, wykonywanie analiz, zestawień kosztów i wydatków jednostki,

                   -prowadzenie nadzoru nad prawidłowością naliczania zaliczek podatkowych, składek ZUS oraz terminowością  ich przekazania oraz prawidłowość pobieranych i odprowadzanych dochodów,

                   - stała współpraca ze skarbnikiem gminy,

- nadzór nad prawidłowym przebiegiem przekazywania składników majątkowych, sprawowanie odpowiedzialności materialnej oraz zasad  inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych i wyposażenia,

                 - prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji  składników majątku,

- wykonywanie innych zadań które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

 

                    IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

Miejsce pracy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie mieszczący się w budynku Urzędu Miejskiego w Prószkowie ul. Opolska 17

Budynek nie posiada windy.

Praca przy monitorze ekranowym.

Czas pracy-  na zastępstwo, pełny wymiar czasu 40 godz. tyg.

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika.

V.    Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%

VI .    Wymagane dokumenty.

 1. kopia dowodu osobistego

 2.list motywacyjny

3.CV

 4. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie,

 5. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe,

6. oświadczenie o posiadaniu  pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu  z pełni praw publicznych,

 7.Kwestionariusz osobowy

8. oświadczenie o następującej treści:,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu naboru na stanowisko urzędnicze – główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o pracownikach samorządowych.

9. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.

10. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność /dotyczy kandydatów którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych ( Dz.U. 2016 poz. 902)

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymienione wyżej dokumenty w zaklejonych kopertach z napisem ,, nabór na wolne stanowisko urzędnicze- główny księgowy”- można składać osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie w godzinach urzędowania Ośrodka lub przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie ul. Opolska 17, 46-060 Prószków w terminie do  22-05-2017r.do godz. 15. Złożone oferty będą badane pod względem wymagań formalnych . Zgłoszenia po terminie lub bez kompletu dokumentów nie wezmą udziału w dalszym postępowaniu.

Wyłonieni kandydaci którzy spełnią wymagania formalne zostaną telefonicznie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dokumenty które nie zostaną odebrane w ciągu 3 miesięcy zostaną protokolarnie zniszczone.

W związku z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych informuję, że administratorem danych zawartych w dokumentach  jest  MOPS Prószków ,46-060 Prószków ul. Opolska 17. Dane osobowe o których mowa powyżej będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu , wybrania pracownika i zawarcia z nim umowy o pracę. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom. Każdy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.

        Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie www.bip.proszkow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie.

                                                                                                                              Kierownik

                                                                                                             Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                    w Prószkowie

                                                                                                                               Małgorzata Chrynus

 

             

                DOCkwestionariusz.doc (34,00KB)  

                 Informacja o wyniku naboru.jpeg

       

               

 

 

 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie