Zamek Prószkowski z lotu ptaka

Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2016

Burmistrz Prószkowa                                                                              

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

O ZMIANIE WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD

 1 STYCZNIA 2016 R.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) zawiadamiam:

1. Rada Miejska w Prószkowie Uchwałą Nr XI/83/2015 z dnia 29 października 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty ustaliła stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na:

  • 14,50 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunale są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 29,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

POUCZENIE

1.    Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.

  2. Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu od miesiąca stycznia 2016, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca.

3.   Zgodnie z art. 6m ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.) w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie uiszcza opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta wydaje decyzje określającą wysokość opłaty, stosując wysokość opłaty podaną w zawiadomieniu.

Wyszukaj w serwisie