Zamek Prószkowski nocą

GOSPODARKA ODPADAMI

Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  Zgodnie z nowymi przepisami zmianie ulegnie dotychczasowy system gospodarki odpadami komunalnymi. Do tej pory mieszkańcy zawierali indywidualne umowy z przedsiębiorcami na odbieranie odpadów. Po 1 lipca 2013r obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie odprowadzania odpadów przejmuje gmina. Właściciele nieruchomości będą musieli rozwiązać dotychczasowe umowy z przedsiębiorcami a opłatę za odbiór odpadów w formie podatku będą płacić gminie. Gmina w drodze przetargu wybierze jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady i ten przedsiębiorca będzie odbierał odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy. Opłaty od mieszkańców za odbiór odpadów Gmina będzie przekazywać do przedsiębiorcy.

Zmianę odczują najbardziej właściciele nieruchomości czyli:
 • właściciele posesji (np. budynku jednorodzinnego)
 • współwłaściciele
 • dzierżawcy nieruchomości
 • użytkownicy wieczyści
 • zarządcy spółdzielni i wspólnot
 • inne podmioty władające nieruchomością,

ponieważ zmieni się podmiot, któremu będą wnosić opłatę za wywóz odpadów. Z kolei najmniej zmianę odczują członkowie wspólnot i spółdzielni, ponieważ dalej będą wnosić opłatę za odpady zarządcy.

Na poniższym schemacie przedstawiono dotychczasowy oraz nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi.

 
STARY SYSTEM:
stary_system.jpeg
 
NOWY SYSTEM:
nowy_system.jpeg
 
 

Nowy system gospodarki odpadami ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców zbiórką, co wyeliminuje nielegalne pozbywanie się odpadów (w lasach, rowach, itp.) przez właścicieli nieruchomości, którzy do tej pory nie zawierali umów na odbieranie śmieci.

 

 
herb.jpeg

Informator Urzędu Miejskiego w Prószkowie

 • Burmistrz Prószkowa informuje, że zgodnie z Uchwałą nr II/18/2019 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdujący się w Prószkowie ul. Daszyńskiego 13 a (ZGKiM) i odbiera następujące rodzaje odpadów:

  • przeterminowane leki i chemikalia,
  • zużyte baterie i akumulatory,
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
  • zużyte opony w ilości 4 sztuki na rok od nieruchomości,
  • odpady zielone w ilości 200 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 100 kg na rok kalendarzowy od nieruchomości,
  • papier,
  • szkło,
  • metale,
  • tworzywa sztuczne,
  • odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

   

  Właściciel nieruchomości, własnym środkiem transportu dostarcza do PSZOK zebrane w sposób selektywny odpady w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

   

  Ponadto informuję, że z posesji zbierane są bez ograniczenia:

  - tworzywa sztuczne,

  - szkło białe,

  - szkło kolorowe,

  - papier.

  więcej

Wyszukaj w serwisie