Widok z lotu ptaka

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

 

Świadczenia te przysługują wszystkim osobom zainteresowanym, które nie są w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, po złożeniu pisemnego oświadczenia , osobie udzielającej porady. 
PDFwzór oświadczenia

Darmowych porad prawnych udzielają adwokaci i radcowie prawni, natomiast porad obywatelskich – osoby posiadające wiedzę i umiejętności z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby, o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym, lub

2) wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w punkcie 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby zgłaszającej się po poradę, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Udzielanie porad odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty (numery telefonów znajdują się na wykazie poniżej).

Poza kolejnością przyjmowane są kobiety w ciąży.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie także poza punktem (np. w miejscu zamieszkania) albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Osoby uprawnione, które zgłoszą uzasadnioną potrzebę komunikacji za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, przed uzyskaniem porady prawnej, muszą przesłać do Starostwa, w formie papierowej lub elektronicznej oświadczenie (wzór powyżej) wraz ze wskazaniem okoliczności to uzasadniających, informacji o dostępnych tej osobie środkach porozumiewania się na odległość oraz danych kontaktowych, celem umówienia terminu udzielenia porady

Osoby, które skorzystały z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą wyrazić bezpośrednio po udzielonej pomocy anonimową opinię. W tym celu należy wypełnić „Kartę pomocy – część B”, którą należy wrzucić do zawieszonej na ścianie skrzynki pocztowej z napisem „OPINIE”.

Opinie można również przekazać w dowolnym terminie do Starostwa Powiatowego w Opolu listownie na adres urzędu – ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole, mailem lub telefonicznie pod nr 77 5415169.

DARMOWA POMOC PRAWNA I PORADNICTWO OBYWATELSKIE W POWIECIE OPOLSKIM

 

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ

GODZINY OTWARCIA

RODZAJ ŚWIADCZENIA

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY

DĄBROWA

Urząd Gminy, ul. Sztonyka 56

tel. 77 4641010 wew. 210

Poniedziałek   8.00 – 12.00

Czwartek      13.00 – 17.00

pomoc prawna

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

DĘBSKA KUŹNIA

Zespół Szkolno-Przedszkolny

ul. Wiejska 53

tel. 697686155

Wtorek         14.00 – 18.00

poradnictwo obywatelskie

Fundacja MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49, 96-130 Głuchów

Środa            14.00 – 18.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

DOBRZEŃ WIELKI

Gminny Ośr. Pomocy Społecznej

ul. Namysłowska 28

tel. 77 4032550 lub 77 4696517

Wtorek           8.00 – 12.00

Piątek             8.00 – 12.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie LEX OPTIMA

ul. Rynek 53/55 lok. 8,

50-116 Wrocław

KOMPRACHCICE

Gminny Ośr. Pomocy Społecznej

ul. Ks. B. Bilińskiego 2

tel. 77 4647305

Poniedziałek 11.00 – 15.00

Piątek             8.00 – 12.00

pomoc prawna

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

ŁUBNIANY

Urząd Gminy, ul. Opolska 104

tel. 77 4270533

Środa              8.00 – 12.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie LEX OPTIMA

ul. Rynek 53/55 lok. 8,

50-116 Wrocław

NIEMODLIN

Zespół Szkół, ul. Opolska 34  

tel. 697685812

Poniedziałek 13.00 – 17.00

Wtorek         13.00 – 17.00

Środa            13.00 – 17.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

OZIMEK

Dom Kultury, ul. Ks. Kałuży 4

tel. 697686123

Poniedziałek   9.00 – 13.00

Środa              9.00 – 13.00

poradnictwo obywatelskie

Fundacja MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49, 96-130 Głuchów

Czwartek         9.00 – 13.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

POPIELÓW

Samorządowe Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji,

ul. Powstańców 34

tel. 77 4692193

Czwartek      10.00 – 14.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie LEX OPTIMA

ul. Rynek 53/55 lok. 8,

50-116 Wrocław

PRÓSZKÓW

Ośrodek Kultury i Sportu

ul. Daszyńskiego 6

tel. 77 4648062
od: 31.10.2019 - 31.12.2019r.
Świetlica Wiejska w Złotnikach
ul. Opolska 40, Złotniki
tel. 774013700

Wtorek         14.00 – 18.00

pomoc prawna

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Czwartek      12.00 – 16.00

poradnictwo obywatelskie

Fundacja MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49, 96-130 Głuchów

TARNÓW OPOLSKI

Urząd Gminy, ul. Dworcowa 6

tel. 77 4640881

Wtorek           8.00 – 12.00

pomoc prawna

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

Piątek             8.00 – 12.00

poradnictwo obywatelskie

Fundacja MŁODZI LUDZIOM

Borysław 49, 96-130 Głuchów

TUŁOWICE

Urząd  Miejski, ul. Szkolna 1

tel. 77 4600143 wew. 28

Środa              8.00 – 12.00

Piątek             8.00 – 12.00

pomoc prawna

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

TURAWA

Urząd Gminy, ul. Opolska 39 C

tel.77 4212012 wew. 122

Poniedziałek   8.00 – 12.00

pomoc prawna

Stowarzyszenie LEX OPTIMA

ul. Rynek 53/55 lok. 8,

50-116 Wrocław

OPOLE

Starostwo Powiatowe w Opolu

ul. 1 Maja 29

tel. 77 5415148

Czwartek        8.00 – 12.00

Piątek             8.00 – 12.00

pomoc prawna

 

Okręgowa Rada Adwokacka w Opolu

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Opolu

 

Jednostki nieodpłatnego poradnictwa: PDFJednostki nieodpłatnego poradnictwa .pdf
 

 

 

 

Wyszukaj w serwisie